Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser UNE pålegger ingen å opptre diskret

UNE pålegger ingen å opptre diskret

Justis- og beredskapsdepartementet har bedt om UNEs synspunkter på en FoU-rapport om forfølgelse basert på religion og medlemskap i sosial gruppe.

Rapporten er skrevet av advokat Cecilie Schjatvet. Hennes mandat var at hun skulle utrede UDI og UNEs praksis knyttet til «beskyttelse basert på religion eller tilhørighet til sosial gruppe (seksuell legning)». Rapporten skulle si noe om omfanget av slike saker, hvilke rettslige og andre kilder som ble lagt til grunn ved behandlingen av sakene, og hvordan hver enkelt sak ble vurdert trinn for trinn for å avgjøre om asylsøkeren hadde et beskyttelsesbehov eller ikke. Praksis skulle deretter sammenlignes med relevante retningslinjer/anbefalinger fra UNHCR og bestemmelser i EUs statusdirektiv.

Schjatvet kommer med en rekke anbefalinger om hvordan UNE bør endre sin praksis. Rapporten viser imidlertid at forfatteren på enkelte punkter misforstår UNEs praksis og notater, og dette svekker rapportens læringsverdi. UNE er opptatt av at våre vedtak og notater skal være lette å forstå. Vi ønsker ikke at det skal oppstå misforståelser om hva som er UNEs praksis eller hvordan vi tolker rettskildene. UNE vil derfor gjennomgå Schjatvets anbefalinger sammen med våre ansatte for å se hvordan vi kan gjøre våre notater og vedtak tydeligere.

Av vårt svar til departementet fremgår det blant annet at:

  1. UNE pålegger ingen å opptre diskret for å unngå forfølgelse ved retur til hjemlandet.
  2. UNE er lojal mot Høyesteretts metode i saker relatert til lesbiske, homofile og andre seksuelle minoriteter.
  3. UNE bruker samme metodikk som norske domstoler i alle asylsaker, også i konvertitt- og homofilisaker.
  4. UNEs måte å vurdere troverdighet på i konvertittsaker, er den samme som brukes av norske domstoler.
  5. UNE har fått fullt medhold i de fleste konvertitt- og homofilisaker som har blitt ført for norske domstoler. Der vi ikke har fått medhold, er det ikke UNEs metode som er kritisert.

Lenker: