Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Utvisning av foreldre

Utvisning av foreldre

Utlendingsnemnda (UNE) vil nå vurdere hvilken betydning avgjørelser i norsk Høyesterett og Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) vil få for saker der utlendinger med barn i Norge har klaget over Utlendingsdirektoratets vedtak om utvisning.

Redegjørelse publisert 04.07.2011

Utvisning er det strengeste virkemidlet i utlendingsloven. Det innebærer ikke bare at utlendingen må forlate Norge, men også at det ilegges et varig eller tidsbegrenset innreiseforbud. Denne reaksjonen brukes bare mot utlendinger som har gjort seg skyldige i lovbrudd,   inklusive grove eller gjentatte overtredelser av utlendingsloven.

I det politisk bestemte regelverket er ikke foreldre generelt vernet mot utvisning, selv om deres barn blir boende i Norge. Heller ikke i rettspraksis gis foreldre et generelt vern. Men siden  utvisning ikke skal skje dersom det ut fra forholdets alvor og utlendingens tilknytning til Norge vil være et uforholdsmessig inngrep overfor utlendingen eller dennes nærmeste famliemedlemmer, er det vanlig at foreldre i slike saker får en mildere reaksjon enn de ville fått dersom de ikke hadde hatt barn.  I utlendingsloven er det, i samsvar med barnekonvensjonen, inntatt at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i utvisningssaker. Det følger videre av utlendingsforskriften at en utlending som har hatt ulovlig opphold eller har arbeidet ulovlig i riket i mindre enn to år, som hovedregel ikke skal utvises under nærmere oppsatte vilkår.

Utlendingsmyndighetene  må derfor i alle utvisningssaker foreta en vurdering av om det vil være uforholdsmessig å utvise en forelder fra Norge. Det dreier seg da om skjønnsmessige vurderinger og avveininger der både UNE og retten kan komme til ulike resultater i saker uten at det dermed er tale om forskjellsbehandling . Også de ulike rettsinstansene kan komme til ulike resultateter,  noe vi ser eksempler på i de sist avsagte dommene fra henholdvis Høyesterett og Den europeiske menneskerettsdomstol ( EMD). UNE har vært part i slike saker for norsk Høyesterett og Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), og resultatene har gått begge veier.

Høyesterett dømte for noen dager siden enstemmig i favør av en mor som dermed ikke utvises (Zarife Kashtanjeva), mens resultatet gikk enstemmig motsatt vei for noen måneder siden i saken til en far (Kamuran Kaplan).

Flertallet i EMD dømte også for noen dager siden i favør av en mor (Mirtha Nunez), som tidligere hadde tapt sin sak i norsk Høyesterett. I en tidligere sak for EMD (Darren Omoregie) gikk avgjørelsen motsatt vei. I begge disse EMD-avgjørelsene var det dissens mellom dommerne.

Verken norske utlendingsmyndigheter eller familiene det gjelder er tjent med dyre og tidkrevende prosesser i norsk og internasjonalt rettsvesen i saker hvor avgjørelsene er vanskelig å forutsi. Samtidig må forvaltningen forholde seg til at politikerne ønsker utvisning som reaksjonsform ved visse type lovbrudd og at de ikke har unntatt foreldre fra dette.

UNE vil derfor nå se nærmere på de ulike dommene for å klargjøre rettskildebildet i de saker hvor utlendingen har barn i riket . I den grad klagesaker som gjelder utvisning av foreldre med barn reiser vesentlige tvilsspørsmål av betydning for utfallet, vil de i samsvar med utlendingslovens regler bli avgjort i nemndmøter.