Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Høringsuttalelser

Høringsuttalelser

Høringsuttalelse av 04.05.17 -- krav om selvforsøgelse for rett til permanent oppholdstillatelse
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 18.04.2017 --  endringer i utlendingsloven – politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak – utlendingsloven § 84 b
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 10.04.2017 --  utvidet adgang til¨å stille sak om utvisning i bero mv.
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 28.03.2017 --  tilknytningskrav i FAM-saker
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 07.03.2017 -- videreføring av midlertidige endringer i u-loven
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 02.02.2017 -- tap av statsborgerskap mm
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 02.02.2017 -- endringer u-forskriften - underholdskravet mm
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 28.10.16 -- om ny lov om omsorgssentre for EMA
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 23.09.16 - om utvisning på grunnlag av handlinger som kan føre til eksklusjon fra flyktningstatus
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 09.02.2016 - om varighet av innreiseforbud
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 09.02.2016 - om endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 31.08.2015 - om bortvisning pga grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 10.06.2015 - om NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 20.05.2015 -- om prøveprosjektet med hurtigspor
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 15.05.2015 -- om tvangsreturnerte barn
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 13.05.2015 - forslag til endringer i u-loven og u-forskriften
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 20.04.2015 - forslag til endringer i u-loven pga ny straffelov
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 24.03.2015 - politiattest for tolker
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 24.03.2015 - tolking i offentlig sektor (NOU 2014: 8)
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 05.09.14 - endringer i uf, varing ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 26.08.14 - Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 23.05.14 endring i utlendingsforskriften (engangsløsning for lengeværende barn)
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 15.09.13 - Utredning om valgfri protokoll til FNs barnekonvensjon om en klagemekanisme.
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 04.09.13 - endringer i u-loven og u-forskriften gjennomføring av Dublin-forordningen i norsk rett
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 10.12.12 - endring i utlendingsforskriften § 11-4
Høringsuttalelse

Høringsuttalelse av 14.11.12 - forslag til nytt siste ledd i u-forskriften § 17-21
Høringsbrev om utvidet hjemmel til lyd- og bildeopptak i asylintervjuer

Høringsuttalelse av 19.10.12 - forslag til endring i utlendingsforskriften
Høringsbrev om  15-månedersregel for saksbehandlingen i Utlendingsnemnda

Høringsuttalelse av 30.09.11 om NOU 2010: 12 Ny klageordning for utlendingssaker
Høring - Ny klageordning for utlendingssaker

Høringsuttalselse av 04.10.10 om forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften
Høring - forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Høringsuttalse av 23.09.10 til delutredning om utvidet instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda.
Høring - delutredning fra utvalget for klagesaksbehandling på utlendingsfeltet -- utvidet instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda

Høringsuttalelse av 14.10.09 om forslag til endringer i lov 10.juni 2005 om norsk statsborgerskap og forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av av norsk statsborgersakap.
Høring - forslag til endringer i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) og forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften).

Høringsuttalelse av 30.09.09 om forslag til endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven, statsborgerforskriften og utlendingsforskriften
Høring- forslag til endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven, statsborgerforskriften og utlendingsforskriften

Høring- unntak fra taushetsplikt og opplysningsplikt for ansatte ved mottak og omsorgssentra
Høringsuttalelse av 20.07.09 om unntak fra taushetsplikt for ansatte ved mottak og omsorgssentra

Høring - Krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge for at det skal kunne innvilges familieetablering
Høringsuttalelse av 15.06.09 om krav om fire års arbeid eller utdanning før det kan innvilges familieetablering

Høring - Forslag til endringer i midlertidig forskrift 24. februar 2005 nr 165 (MUF-forskriften)
Høringsuttalelse av 15.06.09 om forslag til endringer i midlertidig forskrift 24. februar nr 165 (MUF-forskriften)

Høring - Ny utlendingsforskrift kapitlene 4, 17, 18 og 20
Høringuttalelse av 14.05.09 om ny utlendingsforskrift kapitlene 4, 17, 18 og 20 

Høring - Endringsforslag ny lov kapittel 13 og forslag til ny utlendingsforskrift kapittel 19
Høringsuttalelse av 13.05.09 om endringsforslag ny lov kapittel 13 og forslag til ny utlendingsforskrift kapittel 19 

Høring - forslag til bestemmelser i kapittel 6 i utlendingsforskriften
Høringsuttalelse av 23.04.09 om forslag til bestemmelser i kapittel 6 i utlendingsforskriften

Høring - forslag til deler av ny utlendingsutskrift
Høringsuttalese av 23.04.09 om forslag til deler av ny utlendingsforskrift

Høringsuttalelse om endringer i ny utlendingslov og enkelte andre lover
Høringsuttalelse av 02.03.09 om endringer i ny utlendingslov av enkelte andre lover

Høringsuttalelse om regjeringens innstramning i asylpolitikken
Høringsuttalelse av 06.01.09 om endringer i utlendingsforskriften - oppfølging av regeringens innstramning i asylpolitikken

Høringsuttalelse om underholdskrav og intervjuordning 
Høringsuttalelse av 27.11.08 om krav til sikret underhold og innføring av intervjuordning for å motvirke tvangsekteskap

Høringsuttalelser om Ny Utlendingslov
NOU 2004: 20: Ny utlendingslov
Høringsuttalelse av 22.06.05 om NOU 2004:20 :Ny utlendingslov Generelt
Høringsuttalelse av 21.03.05 NOU 2004:20: Om Prioriteringsforslag
Høringsuttalelse av 08.08.05 om Ny utlendingslov:Om bl.a.Familieinnvandring