Gå direkte til innhold
Startsiden Praksis Praksisnotater

Praksisnotater

Praksisnotater beskriver Utlendingsnemndas (UNE) praksis. De er ikke en juridiske analyser eller en beskrivelser av den generelle rettstilstanden. Notatene er utarbeidet etter en gjennomgang av et utvalg vedtak, en nærmere beskrivelse av grunnlag og metode fremgår av det enkelte notats innledning.

Notatene er UNEs offisielle beskrivelse av egen praksis innenfor bestemte tema. Notatene gjennomgås jevnlig og oppdateres ved behov.  Det lages to versjoner av hvert notat, en intern versjon inneholdende et noteapparat med henvisninger til konkrete saker, samt en ekstern versjon hvor noteapparatet er fjernet av hensyn til taushetsplikten.

Tidligere praksisnotater


Disse tidligere praksisnotatene vil ikke bli oppdatert. De kan ha en historisk interesse, men er ikke lenger dekkende for gjeldende praksis:

  • Visumpraksis i medhold av u-loven § 25 og u-forskriften § 106 (fra 2009)
  • Anførsler om HIV/AIDS i asylsaker (fra 2009)
  • Tidsbegrensete oppholdstillatelser på humanitært grunnlag (fra 2009)
  • Om sterke menneskelige hensyn og familiegjenforening (fra 2007)

Varig ordning for lengeværende barn
Barnets beste i saker om utvisning for brudd på utlendingsloven mv.
Forfølgelse på grunnlag av religion
Utlendingsloven § 38 og barnets beste i asylsaker
Praksis i UNE - barnevernssaker
Sur place: Unntak i misbrukstilfeller
Barnerett og barnevernsrett
Ett år etter "barn på flukt"
Betydningen av lang oppholdstid i Norge
Praksis i UNE - homofili
Saker der det kan foreligge risiko for kjønnslemlestelse
Kravet til forfølgelsens art -- terskelen
Utlendingslovens § 15 første ledd annet punktum
Om sterke menneskelige hensyn og familiegjenforening
Visumpraksis i mehold av ul § 25 og uf 106
Anførsler om HIV/AIDS i asylsaker
Konvensjonsgrunnen "medlemskap i en sosial gruppe".
Tidsbegrensete oppholdstillatelser på humanitært grunnlag
Internflukt