Gå direkte til innhold
Startsiden Praksis Om praksisbasen

Om praksisbasen

Utlendingsfeltet har stor offentlig interesse. Av hensyn til den offentlige debatt og politikkutvikling på feltet er det viktig å gi innsyn i vurderingene som gjøres i UNEs vedtak. UNE har derfor gjort offentlig tilgjengelig en praksisbase med anonymiserte sammendrag av UNEs avgjørelser. Ved søk i basen får man innblikk i vurderingene UNE gjør i enkeltsaker og i ulike sakstyper. Sakene er kategorisert etter de lovbestemmelsene som gjaldt da vedtakene ble fattet. Lovendringer som har skjedd etter det, kan derfor føre til at henvisningene til den enkelte lovregel eller paragraf fremstår som uriktige.

I praksisbasen benevnt ”2001-2009” er sammendrag av avgjørelser truffet i UNE i samme tidsperiode, dvs fra 2001-2009. Sammendrag av avgjørelser truffet i UNE etter 01.01.2010 er i praksisbasen benevnt ”f.o.m. 2010”. Utlendingsloven av 2008 trådte i kraft 01.01.2010, slik at avgjørelser truffet etter ikrafttreden er knyttet til denne loven. Også sammendrag av avgjørelser truffet i UNE etter 01.01.2010 i statsborgerssaker ligger i den nye basen.

 

Ved bruk av basen er det viktig å være klar over følgende:

Representativitet

Praksisbasen er ikke ment å gi et representativt bilde av UNEs praksis i statistisk forstand. Basen inneholder et utvalg av sammendrag av avgjørelser i enkeltsaker. Disse gir ikke til sammen noe dekkende bilde av hvor mange avgjørelser som er truffet, for eksempel for klagere fra ett land, innen hver sakstype, eller hvor mange klager som er tatt til følge eller ikke for hver sakstype. Praksisbasen kan altså ikke brukes til statistiske formål, ettersom ikke alle UNEs avgjørelser legges inn.

Det som legges inn er sammendrag av nemndmøtevedtak (inklusive stornemndvedtak), pluss et utvalg av de vedtak som er fattet av nemndleder etter forberedelse av sekretariatet eller i sekretariatet. Det kan ta noe tid fra vedtakene er fattet til sammendragene er lagt ut.

Presedens


Den som søker i basen, må også ha klart for seg at dette er en praksisbase og ikke et presedensregister. Med unntak av stornemndavgjørelser vil avgjørelser som ligger i praksisbasen ikke gi utrykk for noen form for presedens. Avgjørelsen i en sak vil heller ikke nødvendigvis gi utrykk for en etablert praksis. UNEs praksis på et bestemt område krever en nærmere analyse av et større antall vedtak, og da i sin fullstendige form, ikke bare de korte sammendragene. Likevel vil sammendragene i praksisbasen gi offentligheten et innblikk i vurderingene UNE gjør i de ulike sakene og sakstypene som behandles.

Anonymisering


UNEs avgjørelser er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven. Datatilsynets konsesjon for praksisbasen fordrer at sammendragene som legges inn er anonymisert. Dette for at ingen skal kunne finne frem til en klager på bakgrunn av hvordan saken er presentert i basen. Imidlertid vil det kunne være mulig å kjenne igjen en sak dersom man fra andre kilder har kjennskap til detaljer som skiller denne saken fra alle andre saker. Dette siste vil ikke helt kunne forhindres hvis sammendragene i basen i det hele tatt skal kunne gi noen mening, men det er tatt en del forhåndsregler for å redusere problemet.

For å hindre identifisering er bl a følgende gjort:
- Navn, fødselsdato og saksnummer er fjernet, samt andre opplysninger som kan være identifiserende og som ikke er nødvendige for å fremstille saken meningsbærende
- Tidspunkt for når avgjørelsen ble truffet er bare oppgitt med måned og år
- Kun et kort sammendrag legges ut, ikke det fullstendige vedtaket

Rutinene rundt innlegging er laget med tanke på å hindre koblinger mot saker hvor klagers identitet er kjent. UNE vil for øvrig aldri verken bekrefte eller avkrefte at en sak i basen er identisk med en sak der klagerens identitet er kjent.