Gå direkte til innhold
Startsiden Praksis Praksisrapporter Formelle krav til søknad om oppholdstillatelse

Formelle krav til søknad om oppholdstillatelse

2015

UNE behandlet om lag 170 saker hvor utlendingen på formelt grunnlag hadde fått avslag av UDI på sin søknad om oppholdstillatelse fordi vedkommende ikke hadde adgang til å fremme søknad fra riket. Mange saker gjaldt familiegjenforening med nær familie og en del saker gjaldt søknad fra utlending hvor det var opplyst at utlendingen har kompetanse som faglært.

I sakene var det i hovedsak klart at klagerne falt utenfor de kategoriene der lovgiver har gitt anledning til å fremme søknad fra riket.

Når utlendingen ikke falt inn under noen av de grupper det er gjort generelt unntak for, ble spørsmålet om det forelå sterke rimelighetsgrunner som tilsa at klageren likevel skulle gis adgang til å fremme søknad fra riket. Det foretas da en konkret og individuell vurdering av om det foreligger sterke rimelighetsgrunner som tilsier at søknaden likevel bør tas til behandling. Forhold som gjør seg gjeldende hos et større antall søkere er ikke tilstrekkelig, og det legges ikke vekt på om klageren nesten oppfyller unntaksvilkårene. Forarbeider til regelverket og forvaltningspraksis viser at det skal forholdsvis mye til før en konkluderer med at det foreligger sterke rimelighetsgrunner.

Flertallet av klagene ble avgjort av nemndleder etter forberedelse av sekretariatet, mens om lag 19 prosent av klagene ble avgjort i sekretariatet. UDIs vedtak ble i all hovedsak opprettholdt. Om lag 10 prosent av klagene ble tatt til følge. Omgjøringene ble i mange av sakene begrunnet med at det forelå sterke rimelighetsgrunner som tilsa at klagerne likevel skulle gis adgang til å fremme søknad fra riket.

Videre behandlet UNE i underkant av 20 saker hvor utlendingen på formelt grunnlag hadde fått avslag av UDI på sin søknad om oppholdstillatelse fordi hun/han ikke hadde fremsatt søknaden på riktig måte. I flere av sakene var det et familiemedlem i Norge som hadde fremsatt søknad fra riket på vegne av klageren. I noen av disse sakene er det foreldrene som fremsetter søknad på vegne av sine barn i hjemlandet, og de anfører ofte at barna har vanskeligheter med å fremsette søknad på vanlig måte. Utlendingsforskriften stiller krav om at den som søker tillatelse selv må fremsette søknad, samt at den skal fremmes fra det landet vedkommende kommer fra eller har oppholdt seg i med tillatelse de siste seks månedene. Dersom søknaden ikke er fremsatt på denne måten kan det i enkelttilfeller og for grupper av søkere samtykkes i at søknaden fremmes på annen måte dersom sterke rimelighetsgrunner tilsier det. Også her skal det forholdsvis mye til før en konkluderer med at det foreligger sterke rimelighetsgrunner. Flertallet av klagene ble avgjort av nemndleder etter forberedelse av sekretariatet mens om lag 10 prosent ble avgjort i sekretariatet. UDIs vedtak ble i all hovedsak opprettholdt.  Om lag 6 prosent av klagene ble tatt til følge.