Gå direkte til innhold

Tilbakekall

2015

UNEs oppholdsavdeling behandlet om lag 360 saker om tilbakekall av oppholdstillatelse (midlertidig oppholdstillatelse/permanent oppholdstillatelse) eller norsk statsborgerskap i 2015. Om lag 90 av disse sakene gjaldt anmodninger om omgjøring av tidligere vedtak.

I tillegg til sakene som ble avgjort av oppholdsavdelingen, fattet UNE også vedtak i om lag 200 saker om tilbakekall av tillatelser gitt som følge av en søknad om beskyttelse. Det var ulike årsaker til at tillatelsene ble tilbakekalt i disse sakene. Praksisen som omtales nedenfor gjelder saker der tillatelsen ikke var gitt etter søknad om beskyttelse.

Sakene ble i all hovedsak avgjort av nemndleder etter forberedelse av sekretariatet. UNE omgjorde UDIs vedtak, eller UNEs tidligere vedtak, i ca. 20 saker. Antall saker er ikke sammenfallende med antall klagere, da den enkelte klager kan ha (hatt) flere tillatelser (saker) som tilbakekalles samtidig.

Et betydelig antall saker gjaldt tilbakekall i medhold av alminnelige forvaltningsrettslige regler, jf. utlendingsloven § 63/statsborgerloven § 26 annet ledd, jf. forvaltningsloven § 35. Tillatelsene ble tilbakekalt enten fordi det opprinnelige innvilgelsesvedtaket ble ansett ugyldig, fordi «vedtaket selv» ga grunnlag for tilbakekall eller fordi det for øvrig fulgte av alminnelige forvaltningsrettslige regler. Grunnlaget for tilbakekall var blant annet at klageren ikke hadde arbeidet som forutsatt, ikke lenger bodde sammen med ektefellen, eller at personen klageren hadde en tillatelse i familiegjenforening med (referansepersonen) fikk tilbakekalt sin egen tillatelse eller sitt norske statsborgerskap. Når referansepersonen ikke lenger har oppholdstillatelse faller også grunnlaget for ektefellens og eventuelle barns tillatelse bort.

Oppholdsavdelingen behandlet også mange saker som gjaldt tilbakekall av tillatelser eller norsk statsborgerskap på grunnlag av at klageren mot bedre vitende hadde gitt uriktige opplysninger eller fortiet opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket. Tilknytning til riket opparbeidet på falske premisser har som regel liten vekt i vurderingen av om adgangen til å kalle tilbake en tillatelse eller et statsborgerskap bør benyttes.

Hovedvekten av sakene gjelder klagere som har gitt uriktige/fortiet opplysninger om ekteskap (såkalte omgåelsesekteskap) eller klagere som har gitt uriktige/fortiet opplysninger knyttet til sin identitet. Om lag 25 personer fikk tilbakekalt sine tillatelser eller norske statsborgerskap på bakgrunn av at de hadde oppgitt uriktig identitet og fått innvilget tillatelse på denne identiteten. UNE opprettholdt i all hovedsak UDIs vedtak om å kalle tilbake tillatelser eller norske statsborgerskap gitt på grunnlag av uriktig identitet.

Flere av sakene om tilbakekall av tillatelser/norsk statsborgerskap på grunnlag av identitet gjaldt borgere av Somalia, borgere av Irak og statsløse palestinere. Og i flere av sakene hvor klageren oppga å være borger av Somalia eller statsløs palestiner forelå det også tvil om klageren hadde oppgitt korrekt nasjonalitet.  I noen av sakene ble klagerens nasjonalitet endret da det forelå sannsynlighetsovervekt for at oppgitt nasjonalitet var feil.

UNE klagebehandlet saker om tilbakekall av tillatelser eller norsk statsborgerskap på bakgrunn av såkalte omgåelsesekteskap for i overkant av 16 personer (hver person kan ha flere tillatelser som tilbakekalles samtidig, slik at dette utgjør langt flere enn 16 saker). Dette er en nedgang fra 2014. Det har også vært en endring i tendensen ut fra nasjonaliteten til de personene som har fått tilbakekalt sine tillatelser/norske statsborgerskap grunnet omgåelsesekteskap. I 2014 var over en tredjedel av personene fra Tyrkia, og flere av disse var fra Konya-regionen i Tyrkia. I 2015 ble det behandlet flest saker på vietnamesiske statsborgere. 

Når UNE opprettholdt et vedtak om tilbakekall på bakgrunn av omgåelsesekteskap eller grunnet uriktige opplysninger om identitet, ble normalt også et eventuelt vedtak fra UDI om å utvise klageren med varig innreiseforbud opprettholdt.

Fire saker ble behandlet i nemnd med personlig fremmøte. Nemnda kom i to av disse sakene frem til at det ikke forelå sannsynlighetsovervekt for at det var et omgåelsesekteskap, og UDIs vedtak ble omgjort. En sak ble behandlet i nemnd uten personlig fremmøte. I den saken kom nemnda frem til at det ikke forelå sannsynlighetsovervekt for at en irakisk statsborger hadde oppgitt uriktig identitet da han søkte om førstegangstillatelse. 

Seks personer fikk tilbakekalt sitt norske statsborgerskap fordi de ikke var løst fra sitt opprinnelige statsborgerskap. Når utlendinger får innvilget norsk statsborgerskap settes det ofte som vilkår at de senest innen ett år må bli løst fra sitt opprinnelige statsborgerskap. Hvis slik løsning ikke skjer, vil det normalt bli opprettet en tilbakekallssak vedrørende det norske statsborgerskapet. Dersom klageren løser seg fra sitt opprinnelige statsborgerskap etter ettårsfristen skal man likevel som hovedregel ikke tilbakekalle det norske statsborgerskapet, da formålet med regelen er å effektivisere prinsippet om ett statsborgerskap.

Oppholdsavdelingen har i 2015 hatt flere saker om tilbakekall av oppholdstillatelser og norsk statsborgerskap til behandling i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. I 2015 ble totalt 17 dommer i denne kategorien rettskraftige. Staten ved UNE fikk medhold i 15 av disse sakene da domstolen anså UNEs vedtak for å være gyldige. Flertallet av sakene omhandlet omgåelsesekteskap.