Gå direkte til innhold
Startsiden Praksis Stornemnd

Stornemnd

Denne avgjørelsesformen ble innført 09.09.05. Bestemmelsene om stornemnd innebærer at saker av prinsipiell betydning, saker med store samfunnsmessige eller økonomiske konsekvenser og saker på områder der det er tendenser til ulik praksis, kan avgjøres på denne måten. Departementet og UDI kan kreve at en sak som nevnt avgjøres i stornemnd. Departementet kan beslutte at et vedtak truffet av UDI til gunst for utlendingen skal overprøves av UNE, og slike saker skal behandles i stornemnd. I stornemndbehandling deltar tre nemndledere og fire nemndmedlemmer, hvorav to er oppnevnt etter forslag fra humanitære organisasjoner.

Vedtak i UNEs stornemnd har presedensvirkning for etterfølgende saker i UDI og UNE. Dersom stornemnda har foretatt prinsipielle avklaringer, skal disse fremgå av vedtaket.

Stornemndvedtak:

Mars 2017: Vedrørende EØS og varig oppholdsrett. Sammendraget av vedtaket kan du lese her.

Juni 2016
: Vedrørende retur til Russland

Juni 2015: Vedrørende sikkerhetssituasjonen i Bagdad. Sammendraget av vedtakene kan du lese her og her.

Desember 2012: Vedrørende retur til Mogadishu. Sammendrag av vedtaket kan du lese her.

November 2012: Vedrørende utvisning etter EU/EØS regelverk. Sammendrag av vedtaket kan du lese her.

Februar 2012: Vedrørende homofili-Etiopia. Sammendraget av vedtaket kan du lese her.

Desember 2011: Vedrørende retur til Eritrea. Sammedraget av vedtaket kan du lese her.

Oktober 2010: Vedrørende retur til Mogadishu. Sammedraget av vedtaket kan du lese her.

Mars 2010: Vedrørende returer til Sør-Somalia  Sammendraget av vedtaket, kan du lese her.

Februar 2010: Vedrørende anvendelse av Dublin-forordningen overfor asylsøkere som har kommet til Norge etter først å ha vært i Hellas. Sammendraget av vedtaket, kan du lese her. Etter en dom i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i januar 2011, har UNE endret tidligere vurderinger. Les redegjørelse her.

Oktober 2009: Vedrørende anvendelse av Dublin II-forordningen overfor enslige mindreårige asylsøkere. I alt ble det fattet tre vedtak:Vedtak1, Vedtak 2 og Vedtak 3.

Juli 2007: Vedrørende om afghanske borgere som kommer fra sikkerhetsmessig ustabile områder av landet og som ikke har individuelle beskyttelsesbehov, kan henvises til sikkerhetsmessig stabile områder av landet (relokalisering) til tross for at de ikke har tilknytning dit. (vedtak 1, vedtak 2)

Mai 2007: Vedrørende oppholdstillatelse på humanitært grunnlag for HIV-smittede asylsøkere.

Desember 2006: Vedrørende å henvise etniske serbere fra Kosovo til internflukt i Serbia. 

Sist oppdatert 17.08.2015