Gå direkte til innhold
Startsiden Saksgang For nemndmedlemmer

For nemndmedlemmer

UNE behandler klager over Utlendingsdirektoratets vedtak etter reglene i utlendingsloven og utlendingsforskriften. UNE er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Departementet kan ikke instruere UNE om avgjørelser i enkeltsaker, unntatt i saker som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn.

Nemndmøter

En rekke saker skal avgjøres i nemndmøte og i stornemnd. I nemndmøter deltar en nemndleder med dommerkompetanse sammen med to nemndmedlemmer. I stornemnd deltar tre nemndledere og fire faste medlemmer. Nemndmedlemmene er lekfolk. De mest aktuelle sakstypene vil være asylsaker, utvisningssaker og familiegjenforeningssaker. Andre sakstyper vil normalt bli behandlet av nemndleder etter forberedelse av sekretariatet. Direktøren har gitt retningslinjer om sekretariatets fullmakter.

Det tas i utgangspunktet sikte på at nemndmedlemmene møter i UNE inntil 15 dager i året. Men antall møtedager kan variere, bl.a. ut i fra at saksmengden vil variere.

Viktig informasjon for nemndmedlemmer

Godtgjørelse og reiseregning
Gjennomføring av nemndmøter
Sakstyper i UNE

Praksisnotater

Forfølgelse på grunn av religion
Kravet til forfølgelsens art og omfang -- terskel i nemndas praksis
U-lovens § 38 og barnets beste i asylsaker

Betydningen av lang oppholdstid i Norge
Utlendingslovens § 15 første ledd annet punktum
Om sterke menneskelige hensyn og familiegjenforening
Visumpraksis i mehold av ul § 25 og uf § 106
Anførseler om HIV/AIDS i asylsaker
Konvensjonsgrunnen "medlemskap i en spesiell sosial gruppe".
Oppholdstillatelser på humanitært grunnlag i asylsaker - tidsbegrensede tillatelser

Rapporter

Landinfo

Landinfos rapporter

Human Rights Watch

Human Rights World Report 2017
Human Rights World Report 2016
Human Rights World Report 2015
Human Rights World Report 2014
Human Rights World Report 2013
Human Rights World Report 2012
Human Rights World Report 2011

Human Rights World Report 2010
Human Rights World Report 2009
Human Rights World Report 2008
Human Rights World Report 2007

US Department of State

Country Reports on Human Rights Practices 2015
Country Reports on Human Rights Practices 2014
Country Reports on Human Rights Practices 2013
Country Reports on Human Rights Practices 2012
Country Reports on Human Rights Practices 2011
Country Reports on Human Rights Practices 2010
Country Reports on Human Rights Practices 2009
Country Reports on Human Rights Practices 2008
Country Reports on Human Rights Practices 2007


Uavhengig gjennomgang av UNEs praksis i valg av avgjørelsesform i asylsaker (pdf)
Rapport av adv. Henning Harborg, 10. juni 2008

Grensengangen mellom asyl og opphold på humanitært grunnlag av beskyttelsesbehov.
Sammendrag av rapport -- Cecilia Bailliet

Implementering av et kjønnsperspektiv i norsk flyktningrett
Rapport av Torhild B. Holth, Juni 2003

Evaluering av Utlendingsnemnda
rhKnoff i samarbeid med Agenda Utredning & Utvikling dr juris Jan Fridthjof Bernt, mars 2003

Betryggende rettshjelp
Evaluering av advokatordningen i asylsaker.
rKnoff i samarbeid med Agenda Utredning & Utvikling og dr juris Terje Einarsen

Evaluering av Utlendingsnemnda
Delrapport, januar 2002

Evaluering Utlendingsnemnda
Sammendrag, januar 2002