Gå direkte til innhold
Startsiden Saksgang For nemndmedlemmer Gjennomføring av nemndmøte

Gjennomføring av nemndmøte


Sekretariatet i UNE har ansvaret for forberedelsen av saker som skal behandles i nemndmøte. Nemndlederen forelegger saksdokumentene for nemndmedlemmene før møtet. Møtene foregår for lukkede dører.

Nemndlederen kan etter nærmere regler gi klageren adgang til å møte personlig under nemndmøtet. Klageren har da rett til å møte sammen med advokat eller annen fullmektig. Tolk innkalles ved behov. Nemnda kan også be andre enn klageren å møte personlig men kan ikke pålegge dem dette. Saken skal som regel utsettes dersom klageren har gyldig forfall.

I saker med personlig frammøte får klageren gi faktiske opplysninger og vurderinger av betydning for saken. Det gis anledning til å stille spørsmål til klageren. Fullmektigen gis anledning til å foreta en oppsummering. Deretter forlater klageren og fullmektigen møtet.

Ved behov kan det stilles spørsmål til sekretariatet om det som har framkommet under møtet. Nemndlederen og de to medlemmene drøfter så saken.

Saker som behandles i nemndmøte, avgjøres ved flertallsvedtak.

Inhabilitet

Nemndmedlemmer vil for hver enkelt sak bli uttrykkelig spurt om de vet noe som kan gjøre dem inhabile til å gjøre tjeneste i saken, jf. forvaltningsloven §6.

De viktigste reglene om inhabilitet kan kort sammenfattes slik:

Ingen kan være nemndmedlem

  • Når hun/han selv er part i saken.
  • Når hun/han er i slekt eller svogerskap i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søsken - eller er, eller har vært, gift med eller er forlovet med, eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til eller er verge eller fullmektig for - noen som er part i saken.
  • Når hun/han leder eller er medlem eller varamedlem av styret eller bedriftsforsamlingen i et selskap som er part i saken.
  • Når det finnes andre særegne omstendigheter som er skikket til å svekke tilliten til nemndmedlemmets habilitet, blant annet dersom avgjørelsen i saken kan innebære en særlig fordel, tap eller ulempe for nemndmedlemmet eller noen som hun eller han har nær personlig tilknytning til.

    Det skal også legges vekt på om klageren har stilt spørsmål ved nemndmedlemmets habilitet.

Sist oppdatert 23.11.2012