Gå direkte til innhold
Startsiden Saksgang For nemndmedlemmer Infomøtene 15. og 22. januar 2009

Infomøtene 15. og 22. januar 2009

Basert på de tilbakemeldingene vi har fått må vi kunne si at dette var et svært vellykket tiltak målgruppen opplevde som nyttig og viktig

I forbindelse med at vi 1. januar 2009 fikk ca. 300 nye nemndmedlemmer for den neste 4 års perioden, samlet vi for første gang alle til informasjonsmøte.
Om lag 270 nemndmedlemmer (både nyoppnevnte, ca 80%, og gjenoppnevnte ca 20%) var til stede i løpet av de 2 informasjonsmøtene. I overkant av 200 av disse (74,4%) har svart på den elektroniske evalueringen de fikk tilsendt pr mail i etterkant.
 
Hovedtrekkene i tilbakemeldingene er at nemndmedlemmene har satt stor pris på at informasjonsmøtene har blitt arrangert og at de har vært svært nyttige som forberedelse til vervet.

Programmet for dagene

Hva er Utlendingsnemnda (UNE)?
Bl.a. om:

 • UNEs plass i utlendingsforvaltningen
 • UNEs formål og virksomhet
 • Rettssikkerhet, åpenhet og tillit
 • UNEs verdier
 • Utgangspunktet for samarbeidet mellom de ulike rollene i UNE (nemndledere, nemndmedlemmer og sekretariatet).
  v/ UNEs direktør Terje Sjeggestad

Ulike aktørers oppgaver og ansvar
(administrasjon, sekretariat, nemndledere osv.)
Beslutning om avgjørelsesform
Nemndmøtene i praksis – bl.a.:

 • Roller: nemndleder, nemndmedlemmer, sekretariat, part og advokat
 • Landinfos rolle
 • Rettigheter og plikter
 • Kulturforståelse
  v/ nemndlederne Johan Berg og Anne Bruland og Landinfos leder Jørg Lange (om Landinfo)

Noen hovedtall

Når deltakerne blir bedt om å gi en generell og overordnet tilbakemelding på informasjonsdagen melder 88 % av de som deltok den 15. januar at de er tilfreds eller svært tilfreds og 93 % av de som deltok 22.01 mener det samme.

Henholdsvis 65 % (15.01) og 72 % (22.01) oppgir at Terje Sjeggestads foredrag har gjort dem bedre rustet til å utføre vervet.

62 % (15.01) og 75 % (22.01) sier at nemndledernes presentasjon har gjort dem bedre rustet til vervet.

Videre sier 74 % (15.01) og 79 % (22.01) at Direktørens foredrag har gitt dem nødvendig informasjon om UNE.

62% (15.01) og 63% (22.01) oppgir at nemndlederens presentasjon har gott dem nødvendig informasjon om UNE.

Dette er meget gode tall særlig tatt i betraktning at de som oppgir at de har fått lite eller intet utbytte både faglig og informativt utgjør en meget liten andel av denne gruppen. Samlet sett dreier dette seg om til sammen de to dagene 11 personer av til sammen 203 som har besvart evalueringen. Dette utgjør 5 %.

Noen av deltakeren har gitt innspill til forbedringspunkter. Dette dreier seg både om innholdet og presentasjonsform. Noen ønsket seg en grundigere gjennomgang av selve nemndmøtet i form av et rollespill. Noen ønsket seg en grundigere gjennomgang av materiell som brukes i saksforberedelsene.

Når det gjelder praktiske forhold knytet til dagene, både i forkant tog underveis gis det også på disse meget god tilbakemelding fra deltakerne.

Hele 92.5 % (15.01) og 95.8 % (22.01) sier at informasjonen de fikk i forkant av informasjonsdagen var tilfredsstillende. Registrering på begynnelsen av dagen oppgis også å ha fungert meget tilfredsstillende. Godt over 90 % begge dager oppgir at dette fungerte bra.