Gå direkte til innhold
Startsiden Saksgang For nemndmedlemmer Oppgaver og ansvar for nemndmedlemmer

Oppgaver og ansvar for nemndmedlemmer

Det følger av oppgaven som nemndmedlem at man skal sette seg inn i det skriftlige materialet som foreligger i saken, følge nøye med i det som fremkommer under nemndmøtet, bidra til at uklarheter og misforståelser oppklares underveis og ellers gjøre sitt til at forhold av betydning blir tilstrekkelig belyst under møtet. Saken skal avgjøres ut fra de opplysninger som er fremkommet av det skriftlige materialet og det som er fremkommet i nemndmøtet.

Et nemndmedlem skal, uten å ta utenforliggende hensyn, og på bakgrunn av reglene i utlendingsloven og utlendingsforskriften, vurdere om Utlendingsdirektoratets vedtak bør opprettholdes eller omgjøres.

Nemndmedlemmene skal i saksprotokollen skrive under på hva man har stemt for.

Taushetsplikt

Nemndmedlemmer har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Hovedinnholdet i denne bestemmelsen er at enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold. Overtredelse av reglene om taushetsplikt straffes etter straffeloven.

Nemndmedlemmer vil bli gjort oppmerksom på reglene om taushetsplikt både i tilknytning til oppnevningen og i tilknytning til sakene de skal behandle.

En underskrevet taushetserklæring gir ikke adgang til innsyn i andre saker behandlet av Utlendingsnemnda enn de sakene man selv er innkalt til å behandle som nemndmedlem.

Omtale av saker og forholdet til media

Nemndmedlemmer skal ikke uttale seg utad om konkrete enkeltsaker som nemnda skal behandle, behandler eller har behandlet. Vervet som nemndmedlem gir heller ingen plattform for å uttale seg generelt på vegne av UNE eller som nemndmedlem, eller for å påvirke UNEs saksbehandling eller vedtak i saker der man ikke er innkalt.

Alle som er ansatt i eller har verv knyttet til UNE, må forholde seg til at UNE kun behandler enkeltsaker etter bestemmelser i lov, forskrift rettsikkerhetsgarantier og internasjonale forpliktelser. UNE har ingen pådriverrolle i forhold til den politiske utviklingen på saksfeltet.

Løsning fra vervet

Departementet kan løse et nemndmedlem fra vervet dersom medlemmet:
a. ikke har overholdt sin taushetsplikt
b. grovt har krenket andre plikter som følger av vervet
c. selv ber om det

Sist oppdatert 01.11.05