Gå direkte til innhold
Startsiden Saksgang For advokater

For advokater

Utlendingslovens (ul) §§ 77 og 78 samt utlendingsforskriftens (ulf) §§ 16-2 til 16-13 gir nærmere regler for nemndas virksomhet.

UNE bestemmer selv avgjørelsesform for den enkelte sak med unntak av saker som behandles i stornemnd, jfr. ul § 78 fjerde ledd. Saker som ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål kan avgjøres av en nemndleder, jfr. ul § 78 tredje ledd. I slike saker kan det også delegeres vedtaksmyndighet til sekretariatet. Det vil i praksis si at klagesaker vil bli avgjort på ett av fire nivåer; stornemnd, nemndmøte, nemndleder etter forberdelse av sekretariatet og sekretariatet.

Beslutningen om hvilket nivå en sak skal avgjøres på med unntak av saker som behandles i stornemnd, treffes av nemndleder, med mindre annet fremgår av generelle retningslinjer jfr. ulf §16-7. Beslutningen kan ikke påklages, jfr. ul § 78 sjette ledd.

Når det gjelder behandling av eventuelle anmodninger om omgjøring i UNE, vises det til ulf § 16-10 og interne retningslinjer om behandling av omgjøringsanmodninger.

Brukerundersøkelse 2011 (advokatdelen pdf-fil)

UNEs interne retningslinjer for gjennomføring av nemdnmøter er revidert. De reviderte retningslinjene innebærer bl a at saksbehandler i nemndmøte med personlig fremmøte fra klageren, ikke lenger vil lese opp saksammmendraget, dvs det skriftlige kronologiske sammendraget av opplysninger fra sakens dokumenter. Den reviderte versjonen av retningslinjene kan du lese her.