Gå direkte til innhold
Startsiden Saksgang For klagere

For klagere

De avgjørelser som Utlendingsdirektoratet (UDI) fatter som er enkeltvedtak, kan ved klage bringes inn for UNE til avgjørelse. Klagerett har parten selv eller person som har fullmakt fra parten til å opptre på dennes vegne (en fullmektig). Klagen må være undertegnet av en av disse.

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt vedtaket ble mottatt av parten selv eller av fullmektigen. Klagen må inneholde en redegjørelse for hvilket vedtak det klages over og hvilke feil klageren mener det er ved vedtaket. Videre bør det opplyses hvorfor de påklagede forholdene er uriktige.

Klagen sendes via politiet til UDI som vurderer om vedtaket skal oppheves eller endres. Dersom UDI kommer til at klagen ikke skal tas til følge eller bare delvis til følge, oversender UDI klagen til UNE for avgjørelse.

Når klagen er avgjort av UNE kan vedtaket ikke påklages videre. UNEs vedtak kan imidlertid bringes inn for de alminnelige domstoler for rettslig prøving.

UNE har flere måter å fatte vedtak på, og saksgangen kan variere ut fra avgjørelsesform. Les om klagesaksbehandling i praksis.