Gå direkte til innhold
Startsiden Saksgang For klagere Om personopplysninger

Om personopplysninger

Behandling av personopplysninger i UNE - rett til innsyn

Utlendingsnemnda (UNE) er underlagt personopplysningslovens bestemmelser om personvern ved behandling av en klagesak, og er behandlingsansvarlig ifølge loven (personopplysningslovens § 2 nr. 4). Formålet med behandlingen av personopplysningene i UNE er å behandle klage over Utlendingsdirektoratets (UDIs) vedtak, som den registrerte personen har fremsatt.

Personopplysningsloven § 2 nr. 1 definerer personopplysninger som ”opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkelt person,”. Noen personopplysninger vil være såkalte sensitive personopplysninger, og personopplysningsloven § 2 nr. 8 definerer disse som:

”opplysninger om
a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning,
b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling,
c) helseforhold,
d) seksuelle forhold,
e) medlemskap i fagforeninger. ”

Opplysninger gitt i en klagebehandling i UNE kan bli registrert i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF). Opplysningene kan også benyttes ved senere søknader og ved søknader fra familiemedlemmer. Opplysningene kan bli utlevert til andre relevante myndigheter for kontroll og utdyping. Ved behov vil UNE også kunne innhente opplysninger fra andre norske og utenlandske myndigheter, herunder politimyndigheter, så langt det vil være sikkerhetsmessig forsvarlig. Hvis det blir gitt en tillatelse, vil informasjon om dette bli overført til folkeregisteret.

De opplysninger som en klager legger frem i en klagesak er bare tilgjengelig for de som har behov for det (saksbehandlere, linjeledere, nemndledere og nemndmedlemmer). Alle disse er underlagt taushetsplikt.

Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar, og kan kreve å få følgende informasjon om en bestemt type behandling (personopplysningslovens § 18):

a)         navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant,
b)         hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter,
c)         formålet med behandlingen,
d)        beskrivelser av hvilke typer personopplysninger som behandles,
e)         hvor opplysningene er hentet fra, og
f)         om personopplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker.

Etter personopplysningsloven § 18 andre ledd har en som har en sak til behandling i UNE rett til informasjon om hvilke personopplysninger som er registrert og samt sikkerhetstiltakene ved behandlingen så langt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Videre kan også klageren begjære dokumentinnsyn i medhold av Forvaltningsloven kap. 4 (partsinnsyn) jf. interne retningslinjer for partsinnsyn.

Hvis den som begjærer innsyn ikke har en sak til behandling i UNE vil UDI være rette mottaker for innsynsbegjæringer vedrørende behandling av personopplysninger i utlendingsforvaltningen.