Gå direkte til innhold

Rutinebeskrivelser

RB-01: Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet

RB-02: Behandling av klager når klagefristen er oversittet

RB-03: Fullmakt

RB-04: Nye anførsler i saker om beskyttelse (asyl) – toinstansbehandling

RB-05: Automatiske meldinger

RB-06: Roller og ansvar i saksflyten

RB-07: Saksflyt i UNE når det vurderes om det skal gis utsatt iverksetting av 
UDIs vedtak eller UNEs eget vedtak

RB-08: Behandling av saker om beskyttelse (asyl) etter hurtigprosedyren – 
3U

RB-09: Behandling av SIS-saker

RB-10: Identitetsvurderinger – saksbehandlingsrutiner

RB-11: Partsinnsyn - saksbehandlingsrutiner

RB-12: Verifiseringer

RB-14: Avgjørelsesformer i UNE – saksforberedelse og saksflyt

RB-15: Hastevaktordningen

RB-16: Rutiner for behandling og avgjørelse av saker i nemndmøte

RB-17: Stornemndavgjørelser – sjekkliste for etterarbeid

RB-18: Fastsettelse av utreisefrist og underretning av vedtak

RB-19: Underretning til klagere som befinner seg i utlandet – herunder når 
UNE skal skrive engelske vedtak og/eller følgebrev på engelsk

RB-20: Formidling av informasjon av betydning for uttransportering av 
 utlendinger

RB-21: Behandling av anmodning om omgjøring av UNEs vedtak

RB-22: UNEs praksisbase, innlegging av avgjørelser i basen

RB-23: UNEs interne praksisoversikter; beskrivelse, rutiner og brukerveiledning

RB-24: Sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 – behandlingen i UNE

RB-25: Behandling av erstatningskrav etter alminnelige erstatningsrettslige 
 regler

RB-26: Rutiner for håndtering av rettssaker i UNE

RB-27: Rutiner for anonymisering av UNEs vedtak

RB-28: Oppfølging av kritikkverdige forhold hos advokater

RB-29: Underretning til Fylkesmannen i visse saker om enslig mindreårig

RB-30: Rutiner for likebehandlingsmøter

RB-31: Samordning av barn og foreldres saker om beskyttelse

RB-32: Anonyme vedtak

RB-33: Korrigering av feil i vedtak