Gå direkte til innhold
Startsiden Om UNE Dette er UNE

Dette er UNE

Utlendingsnemnda (UNE) behandler klager over avslag gitt av førsteinstansen Utlendingsdirektoratet (UDI) etter utlendingsloven og statsborgerloven.  

UNEs Samfunnsoppdrag og mål

• UNEs hovedoppgave som klageinstans er å etterprøve de avslagsvedtak som er fattet i førsteinstans og som påklages.
• UNE skal bidra til en helhetlig, effektiv, rettssikker, forutsigbar og brukervennlig utlendingsforvaltning som brukerne har tillit til.
• UNE skal bidra til at vedtakene som fattes er i tråd med internasjonale konvensjoner og norsk lov, samt ivareta rollen som lovtolkende organ.

UNE er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet (JD). UNE fungerer som et uavhengig forvaltningsorgan når det fattes vedtak i klagesaker. Ved en endring i utlendingsloven som trådte i kraft 20. november 2015, ble departementets instruksjonsmyndighet over UNE utvidet. Departementet kan nå gi generelle instrukser om lovtolkning og skjønnsutøvelse. Lovendringen skal evalueres i løpet av to år og oppheves 1. januar 2018.

Gjeldende rett er altså at departementene, innenfor sine respektive ansvarsområder, kan styre UNEs praksis gjennom lover og forskrifter og generelle instrukser om skjønnsutøvelse og lovtolking, samt instruere om prioritering av saker, herunder berostillelse. I saker som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn kan departementet instruere om saksbehandlingen, prosessuelle beslutninger og om å treffe vedtak til utlendingens fordel.

UNE har mer enn én måte å fatte vedtak på. Vedtak kan fattes i nemndmøte med personlig frammøte, i nemndmøte uten personlig frammøte, av nemndleder etter forberedelse av sekretariatet, og i sekretariatet. Sekretariatet er kun gitt vedtaksmyndighet gjennom delegasjon i kurante saker. Alle saker som inneholder vesentlige tvilsspørsmål, det vil si tvil om spørsmål som kan ha avgjørende betydning for utfallet, blir avgjort i nemndmøte. Vedtak i nemndmøte fattes kollegialt av tre personer; en nemndleder sammen med to nemndmedlemmer som er lekfolk. Antallet nemndmedlemmer er om lag 300. Nemndmedlemmer oppnevnes av Kongen i statsråd etter forslag fra det departementet som har hovedansvaret for utlendingsforvaltningen (JD), Utenriksdepartementet, Norges Juristforbund og humanitære organisasjoner som arbeider innenfor området som gjelder asyl- og flyktningpolitikk. Nemndmedlemmene oppnevnes av Kongen i statsråd for fire år og kan gjenoppnevnes én gang.

UNE er en del av utlendingsforvaltningen, og UNEs plass er sentral som den virksomheten som tar endelig stilling til asylsaken når Utlendingsdirektoratet (UDI) treffer avslag i førsteinstans og direktoratets vedtak påklages. UNEs arbeid får avgjørende konsekvenser for arbeidet som gjøres med retur ved Politiets utlendingsenhet (PU) og bosetting ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Det foregår et utstrakt samarbeid mellom virksomhetene på sentrale områder som utarbeiding av prognoser, retur, avklaring av identitet, det faglige arbeidet og vedrørende effektivisering av saksbehandlingen i utlendingsforvaltningen.

UNEs arbeid får avgjørende konsekvenser for arbeidet som gjøres med retur og bosetting. Det foregår et utstrakt samarbeid mellom virksomhetene på sentrale områder som utarbeiding av prognoser, retur, avklaring av identitet, det faglige arbeidet og vedrørende effektivisering av saksbehandlingen i utlendingsforvaltningen.

UNE fattet 14 852 vedtak i 2016, en liten oppgang fra 14 462 i 2015. Av disse ble 7 704 vedtak fattet i beskyttelsessaker (asyl) og 7 148 i oppholdssaker.

Nemndmøtene

Alle saker som inneholder vesentlige tvilsspørsmål, blir avgjort i nemndmøte. Vedtak i nemndmøte fattes kollegialt av tre personer; en nemndleder sammen med to nemndmedlemmer som er lekfolk. Nemndmedlemmene er ikke ansatt, men har verv i UNE og kalles inn etter behov. Vervet kan sammenliknes med å være meddommer i en domstol.

Antallet nemndmedlemmer er om lag 300. Halvparten oppnevnes etter forslag fra humanitære organisasjoner, den andre halvparten etter forslag fra Utenriksdepartementet, det departementet som har hovedansvaret for utlendingsforvaltningen, og Norges Juristforbund. De oppnevnes av Kongen i statsråd for fire år og kan gjenoppnevnes én gang.

UNEs nemndmøter kan settes med eller uten personlig frammøte av klageren. I asylsaker settes de fleste nemndmøtene med personlig frammøte. Når UNE ikke er i tvil om holdbarheten av klagerens forklaring, kan imidlertid nemndmøtet settes uten personlig frammøte, og det samme gjelder når klageren befinner seg i utlandet.

Stornemnd er ytterligere en avgjørelsesform i UNE og ble innført september 2005. Bestemmelsene om stornemnd innebærer at saker av prinsipiell betydning, saker med store samfunnsmessige eller økonomiske konsekvenser og saker på områder der det er tendenser til ulik praksis, kan avgjøres på denne måten. I stornemndbehandling deltar tre nemndledere og fire nemndmedlemmer, hvorav to som er oppnevnt etter forslag fra humanitære organisasjoner.

Avgjørelser i UNEs stornemnd har presedensvirkning for etterfølgende likeartede saker i UDI og UNE.

Organisering

UNE ledes av en direktør og to assisterende direktører og har for tiden om lag 30 nemndledere. UNE har et juridisk sekretariat delt inn i en asylavdeling med til sammen sju seksjoner og en oppholdsavdeling med fire seksjoner. Det juridiske sekretariatet forbereder saker for nemndmøter og nemndledere.

I tillegg har UNE juridiske støttefunksjoner under direktør og avdelingsdirektører, og administrative og praktiske støttefunksjoner knyttet til IT, økonomi, personal, kommunikasjon, publikumsservice og kontorfunksjoner, herunder innkalling av nemndmedlemmer, klagere, advokater, tolker og andre som skal delta under nemndmøtebehandling.

I likhet med direktøren må UNEs nemndledere fylle kravene til dommere. Nemndlederne var tidligere oppnevnet av Kongen i statsråd for åtte år og kunne ikke gjenoppnevnes. Loven er endret slik at nemndledere går inn i faste stillinger. Direktøren oppnevnes for seks år, med mulighet for én gjenoppnevning.

Saker som ikke inneholder vesentlige tvilsspørsmål, kan etter loven avgjøres av en nemndleder eller av sekretariatet. Sekretariatet er kun gitt avgjørelsesmyndighet i kurante saker. Sakene behandles alltid av minst to personer. Det er nemndlederne som er gitt kompetanse til å vurdere avgjørelsesform (vedtaksnivå), der vedtaksmyndigheten ikke etter generelle retningslinjer tilligger sekretariatet. Nemndlederne skal herunder vurdere om det foreligger vesentlige tvilsspørsmål i den enkelte sak.

 Per 31.12.2016 hadde UNE totalt 337 ansatte, hvorav totalt 47 var i permisjon. Gjennom året 2016 som helhet har UNE hatt 272 årsverk når permisjoner og sykefravær er trukket fra.Til sammenligning hadde UNE i 2015 338 ansatte, hvorav 46 var i permisjon, og 267 årsverk gjennom året. Kjønnsfordelingen var 70 prosent kvinner og 30  prosent menn.

Landinformasjon

I saker med behov for særlig landkunnskap har UNE tilgang til landrådgivere fra den faglig uavhengige enheten Landinfo, som bidrar med landkunnskap til både UNE, UDI og JD. Landrådgiverne framlegger faktainformasjon og landvurderinger både i sekretariatet, overfor nemndlederne og i nemndmøter, noe som ofte er svært viktig av hensyn til sakenes opplysning. Etter UNEs initiativ ble det opprettet en ny webportal på landinfo.no hvor også partsinteresser og offentligheten kan finne mye av den samme landinformasjonen. Sammen med UNEs praksisbase på une.no og UNEs årlige praksisrapporter, er landinfo.no et viktig bidrag til større åpenhet på utlendingsfeltet.

Personal og økonomi

For å sikre korrekt saksbehandling i henhold til utlendingsloven, statsborgerloven og forvaltningsloven har UNE høy prioritet på å rekruttere inn korrekt og tilstrekkelig kompetanse. UNE jobber aktivt med utvikling av den kompetanse virksomheten besitter.

Det arrangeres bl.a. ulike interne kurs der både eksterne og interne krefter er sentrale i det tilbudet UNE gir sine ansatte. Opplæring og utvikling er relatert til både faglige problemstillinger og temaer av mer administrativ art. Målet er et godt arbeidsmiljø, god faglig kvalitet og økt effektivitet.

Alle nye medarbeidere i UNE gjennomgår et introduksjonsprogram der sentrale deler ved UNEs kjernevirksomhet står i fokus. Blant annet er fokuset på opplæring i menneskerettigheter sentralt og en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet. Som statlig virksomhet legger UNE også til rette for at ansatte kan ta relevant etter- og videreutdanning og støtter slike tiltak økonomisk.

UNEs totale disponibel bevilgning i 2016 var 281 millioner kroner.

Kjerneverdier, dilemmaer mv.

UNEs kjerneverdier med tilhørende handlingsregler er etablert gjennom en bred prosess med bidrag fra alle ansatte og er retningsgivende for hvordan vi skal opptre og fungere både utad og internt.

Sist oppdatert: 22.02.2017