Gå direkte til innhold
Startsiden Sakstyper Oppholdstillatelse for arbeid

Oppholdstillatelse for arbeid

Her får du en kort oversikt over regelverket.

På UDIs nettsider kan du lese mer om hvordan du søker om en oppholdstillatelse for å jobbe i Norge. (Eksternt nettsted).

Utlendinger som vil arbeide i Norge (med eller uten vederlag) må som hovedregel ha oppholdstillatelse. Det samme gjelder dersom vedkommende vil drive ervervsvirksomhet i Norge. Man må ha oppholdstillatelse så lenge ikke noe annet kommer uttrykkelig frem av loven eller i bestemmelser i forskriften. Første gangs oppholdstillatelse må som hovedregel være gitt før innreise. For EØS/EFTA-borgere er det egne regler.

Oppholdstillatelser som gir rett til å arbeide
Som hovedregel vil en midlertidig oppholdstillatelse i Norge gi rett til å arbeide. Det fremgår uttrykkelig av tillatelsen som gis om den gir rett til å arbeide eller ikke. Forutsetningen for å  kunne arbeide i Norge er at vedkommende er gammel nok til å ta arbeid. Det vises til arbeidsmiljølovens regler om dette.

Enkelte arbeidsforhold kan i seg selv gi et grunnlag for oppholdstillatelse i Norge. Det vises til:

Nedenfor omtales vilkårene for oppholdstillatelse der arbeidet i seg selv er grunnlaget for oppholdet i Norge.

For å få oppholdstillatelse på grunnlag av et arbeidsforhold, må  både generelle og spesielle vilkår være oppfylt. Dersom man er utvist vil man ikke kunne få oppholdstillatelse så lenge innreiseforbudet består.

Generelle vilkår
Utlendingsloven § 23 angir de generelle vilkårene som gjelder for oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid i Norge. Det er blant annet vilkår om:

• at vedkommende må være  fylt 18 år.
• at lønns- og arbeidsvilkår må ikke være dårligere enn etter gjeldende tariffavtale eller regulativ for bransjen. Dersom det ikke finnes slik avtale må ikke lønns- og arbeidsvilkår være dårligere enn det som er normalt for vedkommende sted og yrke.
• at utlendingen omfattes av en kvote fastsatt av departementet, eller det må være slik at stillingen ikke kan besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området, og
• at utlendingen har et konkret tilbud om arbeid. Arbeidstilbudet skal som hovedregel gjelde heltidsarbeid for en arbeidsgiver, men unntak kan gjøres etter en konkret vurdering av stillingens art.

Spesielle vilkår
I forskriften kapittel 6 angis de spesielle vilkårene som gjelder for arbeidstakere, for eksempel faglærte arbeidstakere. Hvem som  anses som  faglærte fremgår av utlendingsforskriften § 6-1. Det kan dreie seg om krav til utlendingens egen kompetanse, krav til at kompetansen må være relevant for den aktuelle stillingen, og at det foreligger godkjenning eller autorisasjon fra relevant fagmyndighet i yrker hvor det er slikt kvalifikasjonskrav i lov eller forskrift.

Vilkårene for å få oppholdstillatelse for å utføre tjenester som utsendt arbeidstaker eller selvstendig oppdragstaker i Norge følger av lovens § 24 og forskriftens §§ 6-13 til 6-17. Reglene om oppholdstillatelse for å drive selvstendig næringsvirksomhet følger av lovens § 25 og forskriftens § 6-18.

Hvordan søke om slik oppholdstillatelse
Som hovedregel må førstegangs oppholdstillatelse være gitt før innreise. Dette kravet gjelder ikke for en søker som har kompetanse som faglært, men det er en forutsetning at søkeren har lovlig opphold i Norge, jf. utlendingsforskriften § 10-1 tredje ledd. Søknader som fremmes fra Norge, leveres politiet i det distriktet søkeren bor, eller der arbeidsgiveren har sitt forretningssted dersom søknaden fremmes via arbeidsgiveren etter fullmakt.

Arbeidsgiveren kan på vegne av arbeidstakeren (søkeren) fremme søknaden om tillatelse som faglært, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd. Utgangspunktet er at det må fremlegges fullmakt, men ikke dersom arbeidsgiver er omfattet av utlendingsforskriften § 6-8. Dette er en del av ordningen om tidlig arbeidsstart. Dersom man er omfattet av ordningen om tidlig arbeidsstart, vil det etter fullstendig utfylt søknad gis en foreløpig bekreftelse til arbeidsgiver, og det utstedes innreisevisum hvis utlendingen er visumpliktig. Når utlendingen har reist inn skal han henvende seg til politiet og dokumentere sin identitet. Han kan da få en bekreftelse som gir adgang til å arbeide hos den aktuelle arbeidsgiveren til søknaden er avgjort. Ved mislighold av ordningen med tidlig arbeidsstart kan det rettes sanksjoner mot arbeidsgiveren.

Fornyet oppholdstillatelse og permanent oppholdstillatelse
Mange oppholdstillatelser etter utlendingslovens kapittel 3 og forskriftens kapittel 6 kan fornyes. Forutsetningen er at vilkårene for fornyelse foreligger. Det vises til lovens § 61.

Det fremgår av utlendingslovens kapittel 3 og forskriftens kapittel 6  om tillatelsen som er gitt kan fornyes eller ikke. Dette fremgår også av vedtaket.

Noen oppholdstillatelser etter utlendingslovens kapittel 3 og forskriftens kapittel 6 kan kun gis for et begrenset antall måneder/år. Disse tillatelsene forutsetter at vedkommende returnerer til hjemlandet når tillatelsen utløper.

Enkelte typer oppholdstillatelser kan først gis for en ny begrenset periode etter opphold utenfor Norge. Disse tillatelsene gir ikke muligheter for permanent oppholdstillatelse.
 
Noen tillatelser etter utlendingslovens kapittel 3 og forskriftens kapittel 6 kan gi grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Det er bestemt i forskriften hvilke tillatelser som kan gi grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Dette fremgår også av vedtaket.

Sist oppdatert: 06.08.2015