Gå direkte til innhold

Statusklage

Hva er en statusklage?
Personer som har rett til beskyttelse får status som flyktning etter utlendingsloven § 28. Dersom UDI avslår en søknad om beskyttelse fordi søkeren utelukkes etter utlendingsloven § 31, kan søkeren få opphold på humanitært grunnlag etter utlendingsloven § 38, eller bli vernet mot retur etter utlendingsloven § 73 jf. § 74. Dersom søkeren påklager et slikt vedtak, kalles dette en statusklage.

Klagebehandling
Ifølge forvaltningsloven § 34 kan UNE prøve alle sider av saken, og ta hensyn til nye omstendigheter.

Etter å ha vurdert saken på ny kan våre beslutningstakere enten:

  • ta klagen til følge, eller
  • opprettholde UDIs vedtak

Vi kan likevel ikke endre et vedtak til skade for klageren. Det betyr at vi ikke kan frata klageren en oppholdstillatelse gitt av UDI.

Nye opplysninger
Hvis det fremkommer nye opplysninger i klageomgangen som tilsier at personen ikke har krav på oppholdstillatelse, vil dette fremgå av UNEs vedtak. Dersom UDI velger å legge avgjørende vekt på UNEs vurdering av de nye opplysningene ved en søknad om fornyelse, kan konsekvensen bli at klageren mister sin tillatelse i fornyelsesomgangen.

 Publisert: 12.10.2015