Gå direkte til innhold
Startsiden Sakstyper Regler om permanent oppholdstillatelse

Regler om permanent oppholdstillatelse

Permanent oppholdstillatelse innebærer rett til varig opphold i Norge. Her får du en oversikt over regelverket.

På UDIs nettsider kan du lese mer om hvordan du søker om permanent oppholdstillatelse.

Betegnelsen «bosettingstillatelse» ble endret til permanent oppholdstillatelse i ny lov og forskrift. Permanent oppholdstillatelse er regulert i:

For personer som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen er det egne regler om varig oppholdsrett. EØS/EFTA-borgere kan også på visse vilkår få permanent oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 62 etter særregelen i utlendingsforskriften § 11-1 tredje ledd.

Hva er permanent oppholdstillatelse?
Permanent oppholdstillatelse innebærer rett til varig opphold i Norge. Tillatelsen gis uten tidsbegrensning og danner grunnlag for familieinnvandring. Den gir et utvidet vern mot bortvisning og utvisning.

Vilkår for permanent oppholdstillatelse
Det er forholdene på søknadstidspunktet, alternativt tidspunktet for tre års sammenhengende opphold i Norge dersom det ligger senere i tid, som er avgjørende for om vilkårene er oppfylt. Dersom vilkårene er oppfylt, har utlendingen etter søknad rett til permanent oppholdstillatelse.

Tre års kravet
Permanent oppholdstillatelse kan gis etter at utlendingen har vært i Norge de siste tre år med gyldig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Utlendingen behøver ikke å ha hatt tillatelse på samme grunnlag gjennom de tre årene, men vilkårene for respektive tillatelser må ha vært oppfylt gjennom hele gyldighetstiden. Vedkommende må fortsatt fylle vilkårene for midlertidig oppholdstillatelse for å få permanent oppholdstillatelse. I forskriftens § 11-1 er det gjort enkelte unntak fra treårskravet.

Oppholdet må ha vært sammenhengende i den forstand som fremgår av utlendingsloven, utlendingsforskriften § 11-2 og forvaltningspraksis. Etter forvaltningspraksis godtas perioder uten tillatelse på til sammen tre måneder i løpet av treårsperioden.

Utenlandsopphold
Det er et vilkår at utlendingen de siste tre årene ikke har oppholdt seg utenfor Norge i mer enn syv måneder til sammen.

Det må ikke foreligge utvisningsgrunn
Videre må det ikke foreligge forhold som kan gi grunnlag for utvisning etter lovens § 66. Er utlendingen mistenkt eller siktet for forhold som kan gi grunnlag for utvisning, stilles søknaden om permanent oppholdstillatelse i bero. Dersom det foreligger forhold som nevnt i § 66 og utlendingen ikke blir utvist, gis et tillegg i botiden. Lengden på tillegget er regulert i forskriftens § 11-5 og avhenger av hva slags reaksjon(er) de(t) straffbare forhold har medført og straffutmålingen.

Gjennomført pliktig norskopplæring
Søkere mellom 16 og 55 år som fikk sin første oppholds- eller arbeidstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse etter 1. september 2005, skal som hovedregel framlegge dokumentasjon fra kommunen eller annen godkjent tilbyder på at opplæring i norsk og samfunnskunnskap er gjennomført i henhold til introduksjonsloven § 17:

• Søkere som har fått innvilget første vedtak om oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse før 1. januar 2012, og er i personkretsen i introduksjonsloven § 17 første ledd, må dokumentere og ha gjennomført 250 timer norskopplæring og 50 timer samfunnskunnskap

• Søkere som har fått innvilget første vedtak om oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse etter 1. januar 2012, og er i personkretsen i introduksjonsloven § 17 første ledd, må dokumentere og ha gjennomført 550 timer norskopplæring og 50 timer samfunnskunnskap.

• Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-/EFTA-området (oppholdstillatelse etter utlendingsloven §§ 23 og 25) og deres familiemedlemmer (oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 6), som har plikt til å delta i norskopplæring uten krav på å få opplæringen gratis, er unntatt fra pliktutvidelsen til 600 timer som trådte i kraft 1. januar 2012. Denne gruppen må dokumentere og ha gjennomført 250 timer norskopplæring og 50 timer samfunnskunnskap

Enkelte er fritatt av kommunen fra plikten til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 fjerde ledd, og vilkåret om gjennomført opplæring gjelder ikke for disse personene.

Avklart identitet
Videre er det et vilkår at utlendingens identitet er avklart.

Når vilkårene etter hovedregelen ikke er oppfylt
Hvis vilkårene etter hovedregelen ikke er oppfylt, kan permanent oppholdstillatelse likevel gis etter utlendingsforskriften § 11-4. Det er et vilkår at utlendingen i minst det siste året har hatt tillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse. I tillegg må utlendingen tidligere ha hatt langvarig opphold i Norge med tillatelse, langvarig opphold på Svalbard eller det må foreligge særlig sterke rimelighetsgrunner.

Avslag på søknad om permanent oppholdstillatelse
Dersom utlendingsforvaltningen avslår en søknad om permanent oppholdstillatelse, vurderes det å gi en fornyet tillatelse. Forutsetningen for at slik fornyelse gis, er at vilkårene for den tidligere tillatelsen fortsatt er oppfylt, jf. utlendingsloven § 61. Utlendingsforvaltningen gir eventuelt slik fornyelse kun en gang i forbindelse med søknad om permanent oppholdstillatelse, og vedkommende må søke om fornyelse av tillatelsen selv om han har en søknad om permanent oppholdstillatelse til behandling.  Bortfall av permanent oppholdstillatelse

En permanent oppholdstillatelse faller bort når innehaveren har hatt bopel eller faktisk opphold utenfor Norge sammenhengende i mer enn to år. I forskriftens § 11-8 er det nærmere regulert hva som anses som sammenhengende og når det kan gjøres unntak fra regelen om bortfall. Dersom man i løpet av en fireårs periode har hatt utenlandsopphold som til sammen har vart i mer enn to år, kan dette innebærer bortfall av den permanente oppholdstillatelsen. Bestemmelsen regulerer også når utlendingen etter søknad kan gis adgang til opphold utenfor Norgei mer enn to år uten bortfall av tillatelsen.

Sist oppdatert 06.08.2015