Gå direkte til innhold
Startsiden Sakstyper Oppholdstillatelse for studenter

Oppholdstillatelse for studenter

I enkelte tilfeller kan utlendinger som skal studere i Norge få oppholdstillatelse. Her får du en kort oversikt over regelverket.

På UDIs nettsider kan du lese mer om hvordan du søker om oppholdstilltatelse i Norge som student (eksternt nettsted).

Reglene om oppholdstillatelse i forbindelse med studier følger av utlendingsforskriften kapittel 6 (eksternt nettsted). Oppholdstillatelse må som hovedregel være gitt før innreise. For personer som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen er det egne regler. 

Vilkår for studenttillatelse
Følgende vilkår må som hovedregel være oppfylt (forskriftens § 6-19):

• Utdanningen må være formålet med oppholdet og det må dreie seg om heltidsutdanning.
• Søkeren må legge frem plan for utdanningen.
• Søkeren må ha tilsagn om opptak ved en godkjent utdanningsinstitusjon.
• Søkeren må være sikret underhold
• Søkeren må være sikret bosted
• Alderskrav: Søkeren må være 15 år på vedtakstidspunktet.
• Søkere mellom 15 og 18 år må ha samtykke fra foreldre/ andre med foreldreansvar

I utgangspunktet gis det bare tillatelse for å gå på universitet/høgskole eller for å gjennomføre fagskoleutdanning. Oppholdstillatelse for å gå på folkehøgskole eller livssynskole kan gis for til sammen ett år.

En utlending som har kompetanse som faglært, og som trenger tilleggsutdanning eller praksis for å få den nødvendige godkjenningen av utdanningen i Norge, kan få tillatelse i inntil to år.
Bestemmelsen er en «kan»-bestemmelse. Det betyr at det er opp til forvaltningen å vurdere om vedkommende bør få en oppholdstillatelse. Det blir derfor foretatt en vurdering av om det er sannsynlig at vedkommende vil forlate Norge etter tillatelsens utløp, dersom vedkommende ikke har annet grunnlag for videre opphold.

Rett til arbeid
Når en utlending gis oppholdstillatelse som student, gis det samtidig tillatelse til deltidsarbeid. Det kan på nærmere vilkår også gis tillatelse til heltidsarbeid for et avgrenset tidsrom.

Fornyet oppholdstillatelse og permanent oppholdstillatelse
For å få i fornyet oppholdstillatelse for studier, må utlendingen ha en tilfredsstillende fremdrift i utdanningen. Ved endring i studieplanen fornyes tillatelsen som hovedregel bare når endringen innebærer en videreføring av den påbegynte utdanningen. Videre må de ovenfor nevnte vilkårene fortsatt være oppfylt, med unntak av kravet til bolig.

En oppholdstillatelse for å studere i Norge danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Sist oppdatert 06.08.2015