Gå direkte til innhold
Startsiden Om UNE Stornemnd i UNE

Stornemnd i UNE

09.09.2005 ble stornemnd innført som en avgjørelsesform i UNE i tillegg til nemndmøte, en nemndleder etter forberedelse av sekretariat eller sekretariatet. Også sakene til stornemnd forberedes av sekretariatet. I likhet med nemndmøtene foregår stornemndmøter for lukkede dører, og de kan være med eller uten personlig fremmøte av den utlendingen saken gjelder.

Ved avgjørelse av saker i stornemnd deltar tre nemndledere og fire faste nemndmedlemmer, som også er vanlige nemndmedlemmer. To er oppnevnt etter forslag fra humanitære organisasjoner og to etter forslag fra to departementer og Norges Juristforbund. Det er også oppnevnt en ”varapool” på 10 stornemndmedlemmer.

Departementet eller UDI kan kreve at en sak som nevnt nedenfor behandles i stornemnd, mens en nemndleder som har fått seg tildelt en slik sak, kan anmode om at den blir behandlet i stornemnd:

  • klager av prinsipiell betydning,
  • klager med store samfunnsmessige eller økonomiske konsekvenser,
  • klager på områder der det er tendenser til ulik praksis, enten mellom UDI og UNE eller innad i UNE,
  • anmodninger om omgjøring av UNEs vedtak i saker som nevnt.

I tillegg skal stornemnda behandle:

  • vedtak truffet av UDI til gunst for en utlending, når departementet beslutter at UNE skal overprøve vedtaket,
  • vedtak truffet i nemndmøte til ugunst for en utlending, når nemndlederen anmoder om det fordi vedtaket anses lovstridig.

Les også: Avgjørelse av saker i stornemnd

Sist oppdatert 01.11.05