1. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2023
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge
  Statsborgerloven § 7 bokstav d viser til at søkeren må fylle kravene for permanent oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 62. Mens for statsløse flyktninger er oppholdskravet tre år, se statsborgerloven § 16. Nemnda i UNE vurderte om det gjaldt et krav om tre eller fem års oppholdstid i Norge for å få innvilget norsk statsborgerskap.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Karenstid ble utmålt etter de nye reglene som trådte i kraft 01.06.2020. Karenstiden var dermed ikke utholdt da klageren søkte om norsk statsborgerskap.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på søknaden om norsk statsborgerskap fordi hun ikke fylte vilkåret om sannsynliggjort identitet. Hun hadde fremlagt falske dokumenter og dermed svekket sin egen troverdighet.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren hadde levert en melding om norsk statsborgerskap etter statsborgerloven § 37 annet ledd (fedremelding). Han oppfylte imidlertid ikke vilkåret om å være under 18 år på meldingstidspunktet.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren hadde fått utstedt norsk pass ved en feiltakelse. Han var ikke omfattet av personkretsen som kan bruke statsborgerforskriften § 8-4 for å få unntak fra enkelte vilkår for norsk statsborgerskap i statsborgerloven § 7.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på søknad om norsk statsborgerskap fordi han ikke oppfylte vilkåret om 7 års oppholdstid i statsborgerloven § 7.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på norsk statsborgerskap fordi han ikke hadde bestått prøver i norsk og samfunnskunnskap. UNE mente han ikke kunne få unntak på grunn av helseproblemer.
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren var bosatt i Norge og hadde søkt om å løse seg fra sitt norske statsborgerskap. Søknaden ble avslått fordi UNE mente at det ikke var urimelig å nekte løsning fra det norske statsborgerskapet.
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  I motsetning til UDI mente UNE at det skulle gjøres unntak fra vilkåret om selvforsørgelse i klagerens sak om statsborgerskap. Søknaden hennes ble derfor innvilget.
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren hadde dobbelt statsborgerskap, men mistet det norske da hun fylte 22 år fordi hun ikke hadde bodd lenge nok i Norge eller Norden. Hun fikk ikke sitt norske statsborgerskap tilbake fordi hun ikke var omfattet av vilkårene for gjenerverv.