1. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren søkte ikke om oppholdstillatelse for familieinnvandring på riktig måte. Hun hadde ikke lovlig opphold i Norge på søknadstidspunktet. UNE mente etter en samlet vurdering at det var sterke rimelighetsgrunner som tilsa at søknaden likevel burde tas til behandling.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  UNE mente det forelå sterke rimelighetsgrunner i saken, og at klageren derfor måtte få søke om familieinnvandring fra Norge. Søknaden hans ble returnert til UDI for realitetsbehandling.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse i familieinnvandring med ektefellen, fordi hun var under 24 år og UNE mente det ikke var åpenbart at ekteskapet var frivillig.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse for familieinnvandring med sin ektefelle, fordi kravet til forsørgelse ikke var oppfylt og fordi klageren var utvist.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse for familieinnvandring med ektefellen i Norge fordi saken ikke var tilstrekkelig opplyst.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse i Norge fordi hun var under 24 år og det ikke var åpenbart at ekteskapet var frivillig.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren fikk innvilget midlertidig oppholdstillatelse for å gifte seg med sin norske forlovede i Norge før de reiste sammen for å bo i hennes hjemland.
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren ba om utsatt utreisefrist fordi barnet hennes var under utredning ved et norsk sykehus. UNE vurderte saken som en omgjøringsanmodning og med ønske om utsatt iverksetting. UNE hadde utsatt utreisefristen tidligere, og mente det ikke var grunnlag for å gjøre det igjen.
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren hadde søkt om familieinnvandring med samboer i Norge. Klageren fikk avslag på formelt grunnlag fordi hun ikke kunne søke om oppholdstillatelse i Norge.
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klagerens søknad om familieinnvandring ble avslått på formelt grunnlag fordi hun ikke hadde søkt på riktig måte. Klageren hadde ikke kompetanse som faglært og oppfylte ingen av unntakene for å kunne søke fra Norge. Klageren måtte reise ut av Norge og kunne søke tillatelse på nytt fra hjemlandet. Vilkårene for å få oppholdstillatelse for familieinnvandring ble derfor ikke vurdert.