1. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke varig oppholdskort fordi ektefellen (EØS-borgeren) ikke hadde hatt oppholdsrett i fem sammenhengende år i Norge.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren ble dømt til fengsel for flere overtredelser av vegtrafikkloven i 2020/2021. Han ble ansett som en trussel mot grunnleggende samfunnshensyn, og hensynet til offentlig orden tilsa at han ble utvist. UNE mente at utvisning ikke var uforholdsmessig. Innreiseforbudet ble satt til to år.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdskort som familiemedlem til EØS-borger fordi slektskapet mellom klageren og referansepersonen ikke var dokumentert. Det var heller ikke dokumentert at klageren hadde blitt forsørget av referansepersonen i hjemlandet, og at klageren hadde et reelt forsørgerbehov fremover i tid.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Det var ikke dokumentert at referansepersonen hadde utøvd EØS-rettighetene i utlandet. Klageren oppfylte derfor ikke vilkårene for å få oppholdskort som medfølgende familiemedlem.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Referansen (EØS-borgeren) hadde ikke hatt opphold i fem sammenhengende år som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende fordi hun hadde mottatt kontantstøtte og dagpenger etter frivillig oppsigelse. Klageren oppfylte derfor ikke vilkårene for varig oppholdsrett.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren ble varig utvist på grunn av ilagt straff for grov narkotikaovertredelse. UNE mente at klageren utgjorde en trussel mot grunnleggende samfunnshensyn.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren oppfylte ikke vilkårene for varig oppholdsrett etter EØS-regelverket fordi han ikke hadde vært arbeidstaker i en femårsperiode.
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  En kvinne fikk avslag på søknad om oppholdskort som familiemedlem til EØS-borger. UNE mente det ikke var dokumentert at hun var forsørget av referansepersonen i hjemlandet.
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk etter samlivsbrudd avslag på søknad om bevart oppholdsrett etter EØS-regelverket. Det forelå heller ikke sterke menneskelige hensyn eller en særlig tilknytning til Norge, som tilsa at han likevel skulle få opphold. UNE mente vedtaket ikke var i strid mot Norges internasjonale forpliktelser.
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  En mann ble utvist med fem års innreiseforbud på grunn av flere straffbare forhold. UNE mente at "offentlig orden" tilsa utvisning, og at klageren representerte en trussel mot grunnleggende samfunnshensyn. Klageren kom til Norge da han var tenåring og under 15 år gammel, men UNE mente likevel at det ikke var uforholdsmessig å utvise ham.