1. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  UNE avslo klagerens søknad om norsk statsborgerskap fordi han ikke oppfylte vilkåret om å ha bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk. Det var uten betydning at klageren hadde besått prøven på sitt morsmål før kravet om at prøven måtte være på norsk ble innført.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  UNE unntok klageren fra kravet til selvforsørgelse fordi hun var elev ved videregående skole. UNE mente UDIs vurdering av at klageren var privatist ikke var riktig fordi hun var heltidselev og fulgte ordinær undervisning.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslått sin søknad om permanent oppholdstillatelse fordi han ikke fylte vilkårene for botid og selvforsørgelse samtidig.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2010
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Ikke tatt til følge
  UNEs stornemnd traff i mars 2010 beslutning om retur til Sør-Somalia. Spørsmålet som ble belyst gjaldt terskelen for vern etter internasjonale konvensjoner for personer med tilhørighet til Mogadishu.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2020
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Delvis tatt til følge
  Særregel i utl. § 5 gjelder kun diplomater og andre utsendte og tilmeldte.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2023
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge
  Statsborgerloven § 7 bokstav d viser til at søkeren må fylle kravene for permanent oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 62. Mens for statsløse flyktninger er oppholdskravet tre år, se statsborgerloven § 16. Nemnda i UNE vurderte om det gjaldt et krav om tre eller fem års oppholdstid i Norge for å få innvilget norsk statsborgerskap.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren ble varig utvist på bakgrunn av ilagt straff for familievold og mishandling i nære relasjoner. UNE mente at klageren utgjør en trussel mot grunnleggende samfunnshensyn.
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren fikk ikke tilbakekalt sin midlertidige oppholdstillatelse for å arbeide som helsefagarbeider. UNE fant at hverken lov eller forarbeider gir adgang til å forby en søker å ha flere arbeidsgivere i tillegg til sin hovedarbeidsgiver. Det var heller ikke holdepunkter for at utlendingen hadde forsøkt å omgå utlendingslovens bestemmelser. Dermed hadde UDI lagt en uriktig lovforståelse til grunn for sitt vedtak om tilbakekall
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge