1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  I motsetning til UDI mente UNE at det skulle gjøres unntak fra vilkåret om selvforsørgelse i klagerens sak om statsborgerskap. Søknaden hennes ble derfor innvilget.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2021
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Nemnda vurderte om det kunne gjøres unntak fra kravet om selvforsørgelse fordi klageren hadde et sykt barn med stort pleiebehov. Nemnda kom til at det ikke kunne gjøres unntak på grunn av "særlige grunner". Klageren kunne på sikt oppfylle kravet om selvforsørgelse.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren fikk innvilget permanent oppholdstillatelse. Etter klageoversendelsen dokumenterte hun at hun hadde meldt inntekt i utlandet til norske myndigheter, og UNE kunne dermed legge inntekten til grunn i beregningen av selvforsørgelseskravet.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2022
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren søkte om permanent oppholdstillatelse, men oppfylte ikke kravet om selvforsørgelse. UNE mente det ikke forelå særlige grunner for å unnta klageren fra dette kravet.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren ble unntatt fra kravet om selvforsørgelse fordi UNE mente at særlig grunner talte for det. Hun fikk permanent oppholdstillatelse.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren var unntatt fra kravet om opplæring og prøve i norsk og samfunnskunnskap, og unntatt fra kravet om selvforsørgelse. Hun fikk derfor innvilget permanent oppholdstillatelse.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke norsk statsborgerskap fordi han ikke oppfylte vilkårene for permanent oppholdstillatelse på UNEs vedtakstidspunkt.
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke innvilget permanent oppholdstillatelse fordi hun ikke fylte kravet til selvforsørgelse. UNE gjorde ikke unntak fra kravet selv om klageren anførte at hun hadde helseutfordringer og var aleneforsørger. Engangsbeløp klageren fikk utbetalt fra NAV i forbindelse med fødsel ble ikke medregnet i klagerens inntekt.