در مورد اکثریت قضیه ها در UNE بدون دایر شدن جلسات تصمیم گرفته می شود. اگر ما در مورد فیصله مطمئین نباشیم، در آنصورت از طرف هئیت بررسی شکایات فیصله صورت میگیرد.

اکثراً قضیه هایی که از جانب هیئت بررسی شکایات فیصله میگردد قضیه های پناهندگی و یا اقامت به اساس دلایل بشردوستانه است. در این قضیه ها سه نفر با هم تصمیم میگرند. هیئت بررسی شکایات مهاجرین متشکل از ریس و دو عضو میباشد که ریس هیئت کارمند ادارۀ بررسی شکایات مهاجرین (UNE) و دو عضو آن کارمند این اداره نیستند. در عده یی زیاد جلسات هیئت بررسی شکایات شخص شکایت کننده را برای ارائه توضیحات به جلسه دعوت میکند.

هدف جلسات مذکور بدست آوردن معلومات بیشتر قبل از اتخاذ تصمیم گیری در مورد قضیه می باشد. در موارد دیگر، هدف جلسات می تواند شک در مورد وضعیت یک کشور، تفسیر مقررات و یا مسایل مهم دیگر باشد.

به طور مثال، ما میتوانیم در موارد ذیل یک قضیه را در جلسه هیئت بررسی شکایات فیصله کنیم:

· اگر لازم باشد که ما با درخواست کننده صحبت کنیم. ممکن است برای بعضی اشخاص زمینۀ ارائه معلومات در مورد موضوعات مهم قضیه مساعد نشده باشد.

· اگر ما مطمئین نباشیم که شخص معلومات درست ارائه کرده است. معلومات مذکور می تواند در مورد خود شخص، رویداد های مهم و شرایط مربوط به کشور شخص باشد. توضیحات مکمل میتواند برای اتخاذ تصامیم اساس مطمئین باشد.

· اگر ما مطمئین نباشیم که اجازۀ اعطا شود، شخص را اخراج کنیم و یا هم اجازه داده شده باطل شود. به طور مثال، اگر ما به علت مریضی یک شخص و زندگی طولانی اطفال در ناروی در مورد فیصله مطمئین نباشیم.. اکثر اوقات، هیئت بررسی شکایات برای اتخاذ تصمیم در مورد قضیه ها، نیاز ملاقات با شخص و یا افراد دخیل در قضیه را ندارند.