قضیهء تان (پروندهء تان)

این چیز درادارهً رسیدگی به شکایات مربوط به مهاجرت با قضایا اتفاق می افتــــد

توجه داشته باشیــد که نه همهء محتوای این صفحــــه به زبانِ دری قابـل دســــترس میـــــباشــــد.