در اعلامیه جهانی حقوق اطفال (لینک) تذکر یافته است که: تمام اطفال حق دارند که در موضوعات مربوط به آنان ابراز نظر کنند و در اتخاذ تصامیم دخیل باشند. این به معنی این است که شما به حیث طفل حق دارید که در موضوعات مربوط به شما و یا خانواده شما ابراز نظر نمایید. صلاحیت تصمیم ابراز نظر تنها مربوط به شما است. شما تصمیم میگرید که ادارۀ بررسی شکایات مهاجرین (UNE) باید کدام حرف را بداند و در مورد کدام موضوعات نمیخواهید صحبت کنید.

شما میتوانید از طریقه های مختلف به ادارۀ UNE نظر تان را بیان کنید. شما میتوانید با یک بزرگ سال قابل اعتماد خود صحبت کنید. به طور مثال، والدین، نرس، معلم، مربی فوتبال و یا وکیل قضیه.

با شخص بزرگ سالی که شما صحبت میکنید حرف های شما را یادداشت و به ما ارسال کند. شما نیز میتوانید برای ما نامه و یا رسم بفرستید. اگر خواسته باشید، از یک بزرگ سال خواهان کمک شوید.

 

بعضی اوقات UNE از شما خواهش میکند که به این اداره بیایید. آمدن به ادارۀ مذکور داوطلبانه است. اگر از شما خواهش شده باشد که به این اداره بیایید، میتوانید با خود یک بزرگ سال قابل اعتماد را بیاورید.

شما نیز میتوانید خواستار صحبت با ما شوید. اگر ما خواهش شما را بپذیریم، در آنصورات با شما از طریق انترنت، تیلفون و یا هم در دفتر ما در اوسلو صحبت میکنیم. زمانیکه شما با ما تماس میگیرید، در مورد طریقۀ صحبت برای تان معلومات داده می شود.

فلم تهیه شده در مورد اشتراک در جلسه را در اینجا بیبینید.

به طور معمول، والدین شما معلومات دریافت میکند که شما چه گفته اید. اگر آنها وکیل داشته باشند، وکیل نیز میتواند بداند که شما چه گفته اید. اگر نمیخواهید که والدین شما از گفته های شما اگاهی پیدا کند، باید در این مورد برای ما بگویید تا در زمینه راه های مناسب را پیدا کنیم. شما باید دلیل آن را نیز بگویید.

ااگر به نظر ما شما با خشونت و یا برخورد نامناسب روبرو باشید، ما در مور آن به ادارۀ حمایت از اطفال (barnevernet) و یا پولیس اطلاع میدهیم. معلومات بیشتر در این مورد را در لینک ذیل بخوانید:
Rettigheter for barn og unge i barnevernet - Barneombudet (Norwegian only) 

ادارۀ بررسی شکایات مهاجرین بررسی قضیه فامیل شما را بعد از ابراز نظر شما ادامه میدهد. شنیدن حرف های شما به این معنی نیست که فیصله در دست شما است زیرا صلاحیت اتخاذ تصمیم همیشه در دست UNE است، البته با در نظرداشت مقررات موجود. اگر UNE تصمیم بگیرد که بعضی از اعضای خانواده شما نمیتواند در ناروی زنده گی کنند، شما در این کار مقصر نیستید.