Bestemmelsen omfatter utlendinger som har fått endelig avslag på søknad om asyl og som pr. 29. november 2022 hadde oppholdt seg sammenhengende i kirkeasyl i minst 5 år.

Etter det vi kjenner til er det kun tre personer som vil være omfattet av den nye bestemmelsen, og det er tre medlemmer av en familie fra Sri Lanka. De har fått endelig avslag på søknad om asyl av UNE og har bedt om omgjøring en rekke ganger. UNE har opprettholdt sine vedtak. Sakene har også blitt prøvd for domstolene, men UNEs vedtak og beslutninger har blitt kjent gyldige av Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett i to omganger.

UNE merker seg at bestemmelsen vil falle bort når de pr. i dag omfattede sakene er behandlet. Etter forvaltningsloven § 2 bokstav c gjelder forskrifter rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer, jf. forvaltningsloven § 2 bokstav c. Departementet bes vurdere om forvaltningslovens definisjon av enkeltvedtak og forskrift kan ha betydning for utformingen av den nye forskriftsbestemmelsen.

 

Med hilsen

Ketil Larsen
avdelingsdirektør

Øyvind Øyen
seniorrådgiver

Saksbehandler: Øyvind Øyen

Dette brevet er godkjent elektronisk i Utlendingsnemnda og har derfor ingen signatur.

Høringsbrev, høringsnotat og svar fra andre høringsinstanser kan leses på regjeringen sine sider (regjeringen.no).