Høringssvar - forlengelse av midlertidige regler knyttet til covid-19-utbruddet

Vi viser til høringsbrevet 9. september 2020 med svarfrist 16. september.

1. Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Vi viser til tidligere høringssvar av 20.05.2020.

Vi er positive til departementets forslag om å forlenge loven, samt justere lovforslaget.

UNE har foreløpig begrenset erfaring knyttet til praktiseringen av regelverket, da vi har hatt få saker som gjelder unntak fra innreiserestriksjoner til behandling. Forslagene knyttet til reiserestriksjoner, bort- og utvisning får først og fremst betydning for førstelinjene – politiet og UDI. Det har sannsynligvis ikke store konsekvenser av administrativ og økonomisk karakter for UNE.

2. Forlengelse av midlertidige saksbehandlingsregler i utlendingsloven

Vi mener det er hensiktsmessig å forlenge kap. 10 a i utlendingsloven, som gir UNE mulighet til å avvikle nemndmøter på en mest mulig smittesikker måte fremover. Vi må i alle fall ta høyde for lokale og regionale smitteutbrudd fremover. Slike utbrudd kan gå ut over avviklingen av våre møter, gi merarbeid og øke saksbehandlingstiden. Sakene våre involverer alltid mange mennesker, og avlysninger kort tid i forveien vil selvsagt være uheldig.

Vi har hittil begrenset erfaring med de nye reglene. Det praktisk viktigste for oss fremover vil være bruken av nemndmedlemmer fra Oslo-området, forstått som medlemmer bosatt i vanlig pendleravstand fra Oslo. Vi ser dette som et enkelt og godt bidrag til den nasjonale dugnaden, og noe som jo ikke berører klagerne.

Når det gjelder digitale møter (fjernmøter), vil det gjøre oss i stand til å ha nemndmøter selv om noen av aktørene har forkjølelsessymptomer eller er særlig sårbare og derfor vegrer seg for reisen eller møtet. Vi har erfart ett tilfelle av avlysning allerede, men der var ikke saken egnet for et digitalt møte. Vi går nå inn i en sesong hvor det erfaringsmessig blir mer sykdom – sykdom som kan forveksles med covid-19. Vi kan slippe utsettelser i noen slike saker ved en videreføring av hjemlene.

Begrensning av tema for den muntlige behandlingen kan også være et egnet virkemiddel for å spisse og korte ned møtene – og derved smitteeksponeringen totalt sett. En slik mulighet for spissing har vi som kjent i omgjøringssaker (utlf. § 16-11 annet ledd).

Vi har gode verktøy for digitale møter, og vi har selvsagt verktøy for å sikre at parten blir hørt før bruk av disse korona-tiltakene. Bestemmelsen i § 79 a om at reglene bare kan «benyttes i den utstrekning smittevernhensyn gjør det nødvendig og ubetenkelig» sikrer at nemndledere også fremover vil være tilbakeholdne med bruken.

Med hilsen
Sonja Engen Siewert
avdelingsdirektør

Saksbehandler: Camilla Wohl Sem

Høringsbrev, høringsnotat og svar fra andre høringsinstanser kan leses på regjeringen sine sider.