UNE viser til departementets brev av 27.06.2023 med vedlagt høringsnotat.

Innledning

UNEs saksbehandling i innvandringssporet vil berøres når det gjelder anerkjennelse, men i mindre grad når det gjelder forbud av søskenbarnekteskap. 

Vedrørende forbud (§ 3 første ledd)

Departementet foreslår at kompetansen til å behandle søknader om dispensasjon bør legges til statsforvalteren med Bufdir som klageinstans. Videre foreslår departementet at informasjon om eventuelt slektskap mellom partene skal komme frem ved egenerklæring, og at det ikke skal gjelde et dokumentasjonskrav.

UNE bemerker at det ikke er gitt at partene selv vil gi informasjon om slektskapet, særlig når ekteskapet ikke er frivillig eller partene frykter for at de ikke vil få oppholdstillatelse. Det kan derfor være en fordel å vurdere fremtidige digitale løsninger for tilgang for statsforvalteren og Bufdir til skatteetatens og utlendingsforvaltningens dataregistre ved tjenstlig behov. Bruk av felles digitale samhandlingsløsninger kan bidra til å opplyse sakene bedre enn ved en egenerklæring.

Vedrørende anerkjennelse (§18 b første ledd bokstav d)

Departementet ber om høringsinstansenes innspill til eksempler på tilfeller hvor det kan være aktuelt å gjøre unntak. Det legges opp til at der det kan gjøres unntak etter foreslåtte § 3 skal ekteskapet anerkjennes dersom det ville blitt gitt dispensasjon. Det fremkommer videre av høringsbrevet at; «Det vil ikke være adgang til å anerkjenne ekteskapet dersom det er inngått ved tvang, eller dersom det foreligger tvang på anerkjennelsestidspunktet.»

Det bemerkes at utlendingslovens § 51 annet ledd har en annen ordlyd; «mot vilje». Det bemerkes også at ifølge forarbeidene til bestemmelsen er det et annet beviskrav i kan-skjønnet/nåtidsvurderingen; «grunn til å tro». Dette kan føre til at det i saker hvor statsforvalteren har anerkjent ekteskapet, senere ikke vil bli gitt familieinnvandring av UDI/UNE.

Når det gjelder betydning av barn i forholdet, gjør vi oppmerksom på uttalelsen i Ot.prp. nr. 109 (2004-2005) pkt. 4.5.3; «I relasjon til dette vil departementet understreke at det ikke skal være et utgangspunkt at ekteskapet skal anerkjennes fordi partene senere har fått barn sammen. En slik praksis ville i tilfelle kunne medføre en risiko for at kvinnen blir presset inn i et ufrivillig svangerskap.»

Til forslaget om at forskriften til § 18 b og c skal anvendes ved anerkjennelsesvurderingen bemerker vi at en erfaring fra utlendingssaker er at det er noen personer knyttet til søskenbarnekteskap som har lettere psykisk utviklingshemming (utredet og ikke-utredet). Dette er ikke alltid synlig.  

 

Med hilsen
 
Ketil Larsen
avdelingsdirektør

Anne Brandt-Hansen
seniorrådgiver
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Utlendingsnemnda og har derfor ingen signatur.

Høringsbrev, høringsnotat og svar fra andre høringsinstanser kan leses på regjeringen sine sider (regjeringen.no).