Høringen omhandler endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er permitterte under covid-19-pandemien.

Utlendingsnemnda (UNE) viser til høringsbrev 06.05.2020 med forslag til midlertidige endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er permitterte under covid-19 pandemien.

UNEs innspill til forslaget fremgår nedenfor.

UNE viser til forslaget og legger til grunn at de nye reglene kun gjelder permittering som følge av covid-19, eller vil de gjelde enhver permittering i det aktuelle tidsrommet? Departementet kan vurdere om det er behov for ytterligere presiseringer rundt dette.

Til punkt 3.2.1: Fortsatt opphold for permitterte med faglærttillatelse

Det fremgår av punkt 3.2.1 og 3.2.2 i høringsnotatet at underholdskravet fremdeles gjelder for tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-11a. Det er riktig slik departementet skriver om underholdskravet etter utlendingsforskriften § 10-7 og § 10-8. Dette underholdskravet gjelder for en tillatelsesperiode på 12 måneder. Det bemerkes her at underholdskravet etter praksis reduseres tilsvarende, dersom utlendingen får tillatelse av kortere varighet.

Slik avsnittet er formulert kan det se ut til at departementet forstår det slik at underholdskravet på summen 246 246 gjelder uansett varighet av tillatelse. Dersom det er slik at departement ønsker at det samme underholdskravet skal legges til grunn for tillatelsesperioden etter utlendingsforskriften § 6-11a, kan det hende at utlendingsforskriften § 6-11a virker mot sin hensikt, da flere utlendinger kan få avslag på grunn av manglende underhold.

Til punkt 3.2.2: Ny oppholdstillatelse til faglærte i permitteringsperioden

Departementet legger opp til at arbeidstakere som nevnt i første ledd, «kan» etter søknad gis ny oppholdstillatelse i permitteringsperioden. Slik UNE forstår det vil arbeidstakeren ikke ha rettskrav på tillatelse, men at UDI og UNE vil ha en skjønnsmessig adgang til å gi det. UNE ønsker derfor at departementet gir nærmere retningslinjer for hvordan denne kompetansen bør benyttes.

Videre legger departementet opp til at oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-11a andre ledd kan gis etter «søknad». Slik UNE forstår dette ønsker departementet at det fremmes særskilt søknad for å søke oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-11a. I denne sammenheng viser UNE til det kan foreligge situasjoner der utlendingen allerede har søkt om fornyelse av sin forrige oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker og har blitt permittert i ettertid. UNE viser til at det kan foreligge situasjoner der en arbeidstaker som har klaget på UDIs vedtak om avslag på fornyelse av tillatelse som arbeidstaker er til behandling hos UNE. I noen tilfeller kan UNE ha en annen vurdering enn UDI om vilkårene for tillatelse, slik at klagen kan tas til følge. Imidlertid kan arbeidstakeren ha blitt permittert i perioden 12. mars-31. oktober. Ønsker departementet at det ved slike og lignende omstendigheter fremmes egen søknad om oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-11a? UNE viser at lignende vurderinger kan gjøre seg gjeldende i saker som gjelder permanent oppholdstillatelse, vurdering av fornyet midlertidig oppholdstillatelse og tilbakekall.

Til punkt 3.2.3: Særregler for familieinnvandring

UNE har videre vurdert om det kan oppleves som usaklig forskjellsbehandling ovenfor andre referansepersoner som ikke har tillatelse som faglært, men som like fullt har blitt permittert som følge av covid-19 pandemien og får dagpenger. I disse tilfellene regnes ikke dagpenger som fremtidig inntekt. Det er mulig at unntaket også burde gjelde for denne gruppen når familiemedlemmet allerede har oppholdstillatelse i Norge. Samtidig regner vi med at det i så fall er en «villet» forskjellsbehandling da det er viktig for samfunnet å beholde kompetansen til de som har en tillatelse som faglært.

Til punkt 3.2.4: Særregler for permanent oppholdstillatelse

UNE viser til forslaget til ny bestemmelse i utlendingsforskriften § 6-11a, og foreslår at særreglene for permanent oppholdstillatelse gis en enklere og mer presis utforming.

Permanent oppholdstillatelse for personer som er omfattet av utlendingsforskriften § 6-11a første ledd

Personer som nevnt i forslagets § 6-11a første ledd vil ha en gyldig tillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, og de vil ikke få tilbakekalt tillatelsen som følge av permitteringen (jf. forslaget til utlendingsforskriften § 6-11a annet punktum). UNE kan dermed ikke se at permittering vil få noen betydning for vurdering av vilkåret om oppholdstid i utlendingsloven 62 første ledd for denne gruppen.

Permittering vil derimot kunne føre til at kravet i utlendingsloven § 62 første ledd bokstav b ikke er oppfylt, og UNE stiller spørsmål om det ikke er dette vilkåret departementet ønsker å gi særregler for i forslagets § 6-11a fjerde ledd første og annet punktum. For å ivareta denne gruppen antar UNE det vil være tilstrekkelig å ta inn en bestemmelse om at personer som nevnt i § 6-11a første ledd kan (evt. skal) anses å ha fylt vilkårene for sin midlertidige oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 62 første ledd bokstav b, i den perioden vedkommende har vært permittert.

Permanent oppholdstillatelse for personer som er omfattet av utlendingsforskriften § 6-11a annet ledd

UNE viser til departementets forslag til ny bestemmelse om midlertidig oppholdstillatelse i utlendingsforskriften § 6-11a annet ledd. I bestemmelsens siste punktum er det fastsatt at tillatelsen ikke skal danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse. UNE bemerker at dersom det i stedet fastsettes at tillatelsen danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, vil tillatelsen telle med ved vurdering av oppholdstid etter utlendingsloven § 62 første ledd. Bestemmelsene i utlendingsforskriften § 6-11a fjerde ledd første og annet punktum vil i så fall være overflødige.

Dersom man beholder bestemmelsen om at tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-11a annet ledd ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, vil UNE uansett foreslå å forenkle reglene om permanent oppholdstillatelse i forslagets fjerde ledd første og annet punktum. Etter UNEs vurdering vil det være tilstrekkelig å ha en bestemmelse om at tiden med oppholdstillatelse som nevnt i annet ledd kan regnes med ved vurderingen av oppholdstid etter utlendingsloven § 62 første ledd.

Permanent oppholdstillatelse for familiemedlemmer

Departementet har foreslått en særbestemmelse for familiemedlemmer i utlendingsforskriften § 6-11a fjerde ledd tredje punktum. Dersom departementet skulle gjøre endringer i utlendingsforskriften § 6-11a fjerde ledd første og annet punktum, vil det kunne bli nødvendig å tilpasse denne regelen.

Kan skjønnet

Departementets forslag til bestemmelse i utlendingsforskriften § 6-11a fjerde ledd annet punktum er en «kan-bestemmelse». UNE legger derfor til grunn at utlendingen ikke vil ha et rettskrav på permanent oppholdstillatelse, men at UDI og UNE vil ha en skjønnsmessig adgang til å gi det. UNE vil foreslå at departementet gir nærmere retningslinjer for hvordan denne kompetansen bør benyttes, gjerne med eksempler.

Til punkt 6: Forslag til endringer i utlendingsforskriften

Bestemmelsen inkluderer ikke arbeidstillatelser etter utlendingsforskriften § 6-1 andre ledd, slik det er kommentert i høringsnotatet. I forslaget til dagpengeforskriften § 6-10 har departementet vist til utlendingsforskriften § 6-1, og ikke begrenset til første ledd. Det samme gjelder fjerde ledd i forslaget til ny utlendingsforskrift § 6-11a. Departementet kan vurdere om det er behov for ytterligere presiseringer rundt dette.

UNE har et forslag til presisering i siste ledd i utlendingsforskriften § 6-11a. Av denne fremgår det følgende: «Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om fremsettelse av søknad, dokumentasjon og underhold». UNE foreslår følgende formulering: «Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om fremsettelse av søknad, dokumentasjonskravet og underholdskravet».

Vedr. økonomiske og administrative konsekvenser

Det er grunn til å tro at UNE vil få en del henvendelser/klager/omgjøringsanmodninger knyttet til dokumentasjonskravet og underholdskravet, samt spørsmål om familieinnvandring og permanent oppholdstillatelse. Det vil gi noe økt ressursbruk i UNE, dels knyttet til å besvare henvendelser skriftlig og muntlig, fra utlendinger, advokater, støttespillere og andre, og dels til å vurdere sakene.

Med hilsen

Sonja Engen Siewert
avdelingsdirektør

 

 

Saksbehandler: Anne Brandt-Hansen