Vi viser til høringsbrevet 22. april med frist 24. april kl. 10.00.

1. Vi støtter forslaget om å kunne bruke nemndmedlemmer fra Oslo-området hvis smittevernet
tilsier det. «Oslo-området» bør stå i forskriften, fremfor «Oslo» dersom også
nemndmedlemmer fra omegnskommunene kan bli innkalt.

UNE trenger i dagens situasjon en slik hjemmel for alle typer av nemndmøter, også for
møter hvor klageren ikke deltar. Per i dag har vi ikke en løsning for å distribuere
saksdokumentene elektronisk til nemndmedlemmer, og det er heller ikke praktisk eller
sikkerhetsmessig gunstig å sende saksdokumenter – som i ettertid må makuleres – som
kopisett i posten. Vi ser det slik at en sikker distribusjonsløsning må på plass før det er
aktuelt å holde fullstendige fjernmøter – med mindre vi klarer å anonymisere dokumentene.
Vi gjennomfører en risikovurdering av en slik elektronisk løsning nå, men vi kan ikke
forskuttere utfallet. Inntil videre legger vi derfor opp til at nemndmedlemmer må lese
saksdokumenter på papir – og fortrinnsvis i våre lokaler.

2. Vi støtter også forslaget til hjemler for fjernmøter. Risikovurderingen vi gjennomfører gjelder
også dette. Nemndmøter med personlig fremmøte kan ta opptil en hel dag, eller unntaksvis
også to dager, noe som innebærer betydelige smittevernmessige utfordringer. Lange dager i
samme rom er uheldig. En mulig løsning er at nemnda sitter i ulike rom i UNEs lokaler med
hver sin PC koblet sammen. Samtaler og avklaringer før og under møtet, samt
rådslagningen etterpå, kan da gjøres i fysiske møter, men med betydelig lavere smitterisiko.
Vi foreslår derfor at forskriften også gir oss mulighet til en slik kombinert løsning. Utkastet
synes å forutsette at nemnda sitter samlet rent fysisk.Med hilsen
Ketil Larsen
juridisk fagdirektør

Saksbehandler: Camilla Wohl Sem

Høringsbrev, høringsnotat og svar fra andre høringsinstanser kan leses på regjeringen sine sider.