Utlendingsnemnda (UNE) viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev om forslag til endringer i utlendingsloven og ny forskrift (stønad til beboere i asylmottak).

Vi har merket oss at departementet foreslår at UDI regionalt er første instans og UDI sentralt er klageinstans. Å avgjøre klager etter den nye forskriften om stønad til beboere i asylmottak skiller seg fra klager over vedtak om avslag på andre forhold etter utlendingsloven og statsborgerloven, og passer neppe like godt inn i et nemndsystem med legmedlemmer og selvstendige beslutningstakere. Vi antar derfor at den foreslåtte klageordningen er den beste i denne sammenhengen.

Med hilsen

Sonja Engen Siewert
avdelingsdirektør

Saksbehandler: Live Rike Fossum


Dette brevet er godkjent elektronisk i Utlendingsnemnda og har derfor ingen signatur.

Høringsbrev, høringsnotat og svar fra andre høringsinstanser kan leses på regjeringen sine sider (ekstern lenke).