Forslaget til regelendringer berører ikke UNE direkte, og de forslåtte endringene har ingen praktiske og økonomiske konsekvenser for UNE. UNE ønsker likevel å knytte noen kommentarer til departementets utredning.

Underretning av vedtak

I utredningen under pkt 5.5 «Godt informasjonsarbeid for å unngå behov for pågripelse og tvangsretur» redegjør departementet for dagens situasjon, og foreslår ingen endringer. Departementet peker på at advokaten har ansvar for å underrette om UNEs vedtak, men at det ikke er en tilsvarende vedtakssamtale som da UDI traff sitt vedtak.

Vi ser det relevant her å dele enkelte erfaringer fra dagens ordning:

  • UNEs klare inntrykk, basert på funn fra ulike brukerundersøkelser opp gjennom årene, er at det er stor variasjon i hvordan advokatene formidler vedtaket. En undersøkelse fra 2014 blant advokater viste at rundt halvparten av advokatene sender vedtaket med post til klageren. Noen følger opp med en telefonoppringning etterpå, andre lager understrekning i vedtaket for å fremheve det viktige. Omtrent 30 % orienterte om vedtaket i et personlig møte og 20 % via telefon.
  • Personer med endelig avslag har et stort og udekket informasjonsbehov om egen sak.
  • Omtrent halvparten av alle beskyttelsessakene som UNE behandlet i 2019, var omgjøringsanmodninger. Tidligere avslag ble opprettholdt i rundt 80 % av tilfellene. Asylsøkere med endelig avslag har ikke rett til fri rettshjelp, og det varierer om klagerne er representert ved advokat i omgjøringsanmodningen.

Egen advokat for barnet

Departementet viser forøvrig til at det er vergen som avgjør om det skal bes om bytte av advokat i saker der det foreligger interessekonflikt mellom foreldrene og barnet. Hvis det foreligger interessekonflikt, vil UNE i saker der familien har rett til fri rettshjelp legge opp til en enklere prosess ved at vi ber at UDI oppnevner egen advokat for barnet direkte, uten å gå veien om verge først. I andre saker vil vergen søke om fri rettshjelp for barnet. Dette er regulert i IR-13 om Høring av barn pkt. 5.1.

Informasjon rettet mot barn og unge

UNE har for øvrig utarbeidet informasjon tilpasset barn og unge på une.no, og bidrar til innholdet på nettsiden asylbarn.no. Her ligger det blant annet flere filmer om retur og avslag. I våre avslag oppfordrer vi foreldrene til å få veiledning i hvordan de skal snakke med barna om avslaget. Vi håper dette kan bidra til en god prosess frem mot retur for barna.

 

Med hilsen

Sonja Engen Siewert
avdelingsdirektør

 

Saksbehandler: Christine Dahl

 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Utlendingsnemnda og har derfor ingen signatur.