Vi viser til departementets høringsbrev 28.03.2017 med vedlegg. Utlendingsnemnda (UNE) har enkelte kommentarer til høringsforslaget.

Forslaget til ny bestemmelse i utlendingsforskriften § 11-11 første ledd

Når det gjelder tidsperioden som er angitt, «de siste tolv månedene», er det behov for en nærmere avklaring med hensyn til hvilken periode som skal vurderes. Dette av hensyn til klagerens forutberegnelighet. Det kan se ut som at departementet har ment at det er de siste tolv månedene før vedtakstidspunktet som er den aktuelle perioden.

Det fremgår av høringsnotatet at departementets forslag tar utgangspunkt i utlendingsforskriften (utf) § 10-7 når det gjelder hva som skal regnes som «av tilstrekkelig omfang». Utf § 10-7 gir ikke anvisning på et konkret beløp, men sier at inntekten/midlene skal være av et tilstrekkelig omfang. Departementet viser til at etter langvarig forvaltningspraksis regnes 82 prosent av lønnstrinn 19 som den ordinære terskelen for underhold etter utf § 10-7. Etter departementets syn må inntektskildene som nevnes i forslaget til § 11-11 bokstav b, c og f minst utgjøre 82 prosent av lønnstrinn 19 i statens hovedlønnstabell. Det vil være en fordel om det fremgår av forskriften at det er et krav om at inntektskilden må utgjøre 82 prosent av lønnstrinn 19 for å nå opp til terskelen «av tilstrekkelig omfang». I tillegg bør det presiseres at dette kravet kun gjelder for inntektskildene i bokstav b, c og f. Dette vil bidra til klarhet og forutberegnelighet. Til sammenligning kan vi vise til at kravet om framtidig inntekt i familieinnvandringssaker er «midler tilsvarende 88 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ», utf § 10-8.

De samme hensyn gjør seg også gjeldende med hensyn til inntektskildene i bokstav d og e, og vil være en fordel om det blir presisert i forskriftsbestemmelsen at underholdskravet er oppfylt dersom personen mottar full støtte fra Statens lånekasse for utdanning.

Departementet har vurdert hvorvidt det bør inntas en generell unntaksbestemmelse for alle studenter, men har kommet til at forslaget til utf § 11-11 første ledd bokstav d i tilstrekkelig grad ivaretar at kravet om selvforsørgelse anses oppfylt gjennom studier. Departementet viser også til at studenter ved universitet/høyskole som hovedregel vil være berettiget til stipend og/eller lån fra Statens lånekasse for utdanning. UNE vil bemerke at studenter som bor hjemme og ikke tar opp studielån, og ikke har øvrig inntekt, ikke vil fylle vilkårene for permanent bosetting etter departementets forslag. Dette kan virke uheldig sett i lys av at bakgrunnen for selvforsørgelseskravet er å oppmuntre utlendinger til å bidra og ta del i det norske samfunnet gjennom utdanning og arbeid, for å sikre at de har tilstrekkelig med midler og ikke trenger støtte fra det offentlige. (En annen kommentar er at det er enkelt å omgå regelverket ved å melde seg opp til et fag uten å ta eksamen.)

Forslaget til ny bestemmelse i utlendingsforskriften § 11-11 annet ledd

UNE har også en kommentar til vilkåret i ny utf § 11-11 annet ledd om at utlendingen de siste tolv månedene ikke har mottatt økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven, med mindre stønaden er utbetalt som supplerende stønad. Siden supplerende stønad bare kan gis til personer over 67 år, kan det være engangsstønader departementet har ment. Vi nevner at det er gjort unntak for visse engangsstønader i underholdskravet i familieinnvandringssaker, jf. G-05/2016 Ikrafttredelse av utlendingsforskriften punkt 3.2.4: «Det kan gjøres unntak fra kravet i utlendingsforskriften § 10-10 om at referansepersonen ikke må ha mottatt økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen de siste 12 måneder før tillatelse gis, dersom utbetalingen må anses som et enkelte til felle og ikke gir uttrykk for at referansepersonen generelt er avhengig av offentlige stønadsordninger.»

Forslaget til ny bestemmelse i utlendingsforskriften § 11-11 tredje ledd

Til bokstav d «varig ufør» vil vi påpeke at det oppstår en problemstilling for personer som er varig uføre ved ankomst Norge, og kravet til dokumentasjon på varig uførhet, fordi NAV ikke tar stilling til dette for personer som ikke fyller inngangsvilkåret om tre års medlemskap på uføretidspunktet.

Forslaget til ny bestemmelse i utlendingsforskriften § 11-11 fjerde ledd

Det kan stilles spørsmål ved om det er rimelig å kreve oppfyllelse av kravet om selvforsørgelse for kvinner i barnerike familier som jobber deltid for å kunne følge opp barna, eller som eventuelt jobber i redusert stilling for å kunne følge opp barn med særlige utfordringer. En annen gruppe er personer som har falt ut av arbeidslivet på grunn av skade eller sykdom og som mottar arbeidsavklaringspenger. En del av disse vil ende opp med å få uførepensjon, men det kan være en langvarig prosess å få konstatert varig uførhet.

De fleste av disse tilfellene vil uansett kunne vurderes under gjeldende forskrift § 11-4 bokstav c. I denne bestemmelsen åpnes det for å gi permanent oppholdstillatelse selv om utlendingen ikke fyller kravet til tre års oppholdstid. UNE tolker imidlertid også bestemmelsen slik at den kommer til anvendelse i tilfeller hvor oppholdskravet er oppfylt, men hvor andre vilkår i utlendingsloven § 62 første ledd ikke er oppfylt. Forutsetningen for å kunne vurdere om det foreligger «særlig sterke rimelighetsgrunner» i utf § 11-4 bokstav c er at utlendingen har hatt en tillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse i minst det siste året. UNEs erfaring er at dette inngangsvilkåret som oftest er oppfylt. Det kan være behov for en avklaring av om utf § 11-4 bokstav c skal «fange opp» de tilfellene som ikke omfattes av den foreslåtte bestemmelsen i § 11-11 fjerde ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser

UNE deler departementets syn på at kravet om selvforsørgelse vil medføre en mer komplisert saksbehandling, og at antall klager vil kunne øke. Vi har så langt ikke har holdepunkter for at forslagene vil medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for UNEs del, selv om de vil gi behov for endringer i kodeverk og justeringer i interne rutiner.


Med hilsen

Øyvind Havnevik
seksjonssjef

Eva Selseng
seniorrådgiver