Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets høringsbrev av 16.01.2015.

Slik vi ser det vil en hjemmel for UDI og UNE til å kreve uttømmende og utvidet politiattest for tolker kunne bidra positivt til sakens opplysning og klageres rettssikkerhet:

UNE har i dag ingen mulighet til selv å kontrollere om tolkene som benyttes er straffet eller under etterforskning. Videre er en del klagere skeptiske til tolker med samme etnisitet, selv om de får opplyst at tolkene har taushetsplikt og at et eventuelt brudd på taushetsplikten kan medføre straff. Å kreve en uttømmende og utvidet politiattest for tolker vil ikke nødvendigvis fjerne frykten for flyktningspionasje, men kan kanskje bidra som en betryggende faktor og til større åpenhet i klageres forklaringer.

Videre er det nå mulig for enhver person over 18 år å bestille seg sin egen politiattest gjennom Altinn.

UNE har fra UDI fått opplyst at de ved en eventuell innføring av krav om vandel vil innhente politiattest for samtlige tolker i sin database som en engangsjobb. Siden UNE i over 95 % av tilfellene benytter tolker fra UDIs database, vil det å kreve politiattest i de fleste tilfellene ikke medføre noe ekstraarbeid for oss.

Ifølge politi.no er forventet behandlingstid for politiattest for øyeblikket opp mot 4 uker (generelt angitt).

Det som nok her primært vil by på utfordringer, er når UNE bestiller tolk utenom vårt eget innkallings-/datasystem. De fleste av disse bestillingene gjøres når innkallingskontoret i UNE må hastebestille en tolk mindre enn 24 timer før tolkeoppdraget. I slike tilfeller vil det ikke være tid til å innhente politiattest uansett om det tar 2-3 dager eller opptil 4 uker. Hvis den foreslåtte lovendringen blir vedtatt, må UNE i denne type tilfeller vurdere hensynet til å kunne gjennomføre berammede nemndmøter opp mot behovet for å kreve politiattest.

Hvilken betydning den foreslåtte lovendringen i tilfelle vil kunne ha for UNE og tolkebestillinger, og eventuelt for klagerne, vil med andre ord blant annet avhenge av hvor lang tid det vil ta å fremskaffe en uttømmende og utvidet politiattest.


Med hilsen  

Øyvind Havnevik
seksjonssjef

Trond Øystein Vetleseter
seniorrådgiver