Utlendingsnemnda (UNE) viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) brev av 27.03.2015 hvor NOU 2015:4 Tap av norsk statsborgerskap ble sendt på høring.

UNE har ingen kommentarer til utredningen av om tap av statsborgerskap bør innføres som straffereaksjon eller hvilke straffbare forhold som bør tilsi en slik reaksjon. UNE har heller ingen kommentarer til det lovtekniske innholdet i bestemmelsen eller plasseringen av denne.

NOU 2015:4 tar ikke opp hvilke konsekvenser en fradømmelse av statsborgerskap får for utlendingsloven som følge av en innføring av en slik straff. Fradømmelse av statsborgerskap innebærer at saken vil få en utlendingsrettslig side, siden de personene som fradømmes statsborgerskapet igjen vil bli utlendinger.

Spesielt bemerkes det at fradømmelse av statsborgerskap vil ha en side til utvisning og uttransportering som kan by på utfordringer. Det bør gjøres en nærmere vurdering av utlendingsrettslige problemstillinger som kan oppstå i kjølevannet av tap av statsborgerskap i slike tilfeller som foreslått.

Med hilsen

Arild Hjelmervik
seniorrådgiver

Live Rike Fossum
seniorrådgiver