Lovforslaget berører i liten grad Utlendingsnemndas (UNEs) virksomhet. Våre kommentarer knytter seg til lovutkastet § 14 annet ledd. For å kunne ivareta hensynet til barnet beste etter barnekonvensjonen artikkel 3 og flyktningbarns krav på beskyttelse og gjenforening med sin familie etter artikkel 22, må utlendingsmyndighetene ha tilgang til korrekte opplysninger. Det er avgjørende at utlendingsmyndighetene får opplysninger om eventuell kontakt med barnets foreldre, barnets identitet og andre forhold knyttet til barnets beskyttelsesbehov.

UNE har i enkelte saker hatt behov for å innhente opplysninger fra barnevernet. Behovet har ikke knyttet seg til enslige mindreårige asylsøkere spesielt, men til saker som omhandler barn der barnevernet har overtatt omsorgen eller iverksatt andre tiltak. Etter vår erfaring vil UNE i slike tilfeller bare få opplysninger dersom barneverntjenesten selv vurderer det som nødvendig for å ivareta hensynet til barnet. Dette er ikke tilstrekkelig for vårt behov.

Forslaget til § 14 vil kunne føre til at utlendingsmyndighetene får flere opplysninger enn i dag, men det vil ikke sikre at utlendingsmyndighetene er i besittelse av alle relevante opplysninger om barnet når vi skal avgjøre saken. Etter lovforslaget vil det være opp til den ansatte på omsorgssenteret om adgangen til å gi opplysninger skal benyttes.

Kompetansen hos ansatte i omsorgssentre må etter vår oppfatning uansett styrkes hvis de skal kunne forvalte bestemmelsen som forutsatt. Ansatte i omsorgssentre må ha tilstrekkelig kunnskap om forpliktelsene utlendingsmyndighetene skal ivareta etter blant annet barnekonvensjonen, og de må ha forståelse for og tillit til at både utlendingsmyndighetene og omsorgssentrene skal ivareta de samme forpliktelsene. Dersom regelverket skal sikre at barnets rettigheter etter barnekonvensjonen blir ivaretatt i beskyttelsessaken, bør ansatte i omsorgssentre har en opplysningsplikt til utlendingsmyndighetene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vi antar at den praktiske betydningen for UNEs saksbehandling er begrenset. UNE behandlet 43 saker som omhandlet enslige mindreårige asylsøkere i 2015. Flertallet av disse var over 15 år. Vi forventer en generell økning i antall klagesaker som omhandler enslige mindreårige asylsøkere etter de økte ankomstene i 2015, uten at vi kan spesifisere tallet nærmere.

Opplysninger UNE mottar om et barn i omsorgssenter vil kunne medføre en viss øket saksbehandlingstid dersom opplysningene må forelegges den enslig mindreårige til uttalelse, jf. forvaltningsloven § 17 annet ledd.

Med hilsen

Øyvind Havnevik
seksjonssjef

Christine Dahl
seniorrådgiver