Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets brev 08.11.2017 og har levert følgende høringssvar om endringer i utlendingsforskriften - reglene for praktikanter og nye regler om klagerett for tredjelandsborgere som er nektet oppholdskort.

Vi viser til kommentarene nedenfor til endringsforslagene. Kommentarene må ses i lys av UNEs tilbakeholdenhet med å kommentere og ta standpunkt til rettspolitiske spørsmål.

Ad 1. Om oppholdstillatelse til praktikanter

1.4 Hvem skal praktikantordningen omfatte

1.4.1 Kravet til kompetanse
Slik vi forstår høringsnotatet, vil det ikke være mulig å få praktikanttillatelse for personer som har fullført en bachelorgrad og er i gang med mastergrad. En slik forståelse er ikke nødvendigvis åpenbar, når vilkåret er at «utdanningen utlendingen gjennomfører må være på et høyere nivå enn videregående skole». Hvis bestemmelsen ikke skal gjelde for utlendinger som tar en mastergrad kan dette med fordel fremgå uttrykkelig av bestemmelsen.

1.4.2 Aldersgrense
UNE har ingen spesielle kommentarer til den foreslåtte aldersgrensen.

1.4.3 Opplæringsformål
For å tydeligere hva slags type arbeidsforhold som omfattes av bestemmelsen, bør det fremgår klart at det er krav at hovedformålet med arbeidet som tilbys skal være opplæring  i et yrke. UNE ser departementets poeng med at presiseringen fra UDIs rundskriv RS 2010-100 tydeligere bør komme frem av bestemmelsen. Det synes også hensiktsmessig at UDI, gjennom rundskriv, gir retningslinjer for det nærmere innholdet i en opplæringsplan.

1.4.4 Tillatelsens lengde
UNE har ingen spesielle kommentarer til forslaget om tillatelsens lengde.

1.6 Administrative og økonomiske konsekvenser

UNE mottar få praktikantsaker. Det er vanskelig å anslå om UNE kan forvente flere saker om sesongarbeidstillatelser til klagebehandling hvis flere søker om slike tillatelser slik departementet antar. 

Forslaget vil medføre noe arbeid i fagsystemene i UNE. Arbeidet vil bestå i å opprette regler, vilkår og tekstbidrag i OVAK. Dette arbeidet vil neppe være spesielt omfattende, og UNE vil også samarbeide med UDI når det gjelder oppsettet av regler.

Vi antar at forslaget ikke vil få økonomiske og administrative konsekvenser når det gjelder uttak av statistikk for UNE.

De totale økonomiske og administrative konsekvensene for UNE vil være begrenset.

Ad 2. Klagerett etter å ha blitt nektet oppholdskort

2.3 Vurdering

En klagerett ved avslag på oppholdskort sikrer alle som søker om oppholdskort en reell mulighet for en toinstansbehandling. Som departementet viser til i høringsnotatet punkt 2.3, har en stor del av de som får avslag ikke en reell klagemulighet etter dagens regler, ut fra at de som har fremsatt slike søknader fra utlandet ikke får et samtidig bortvisningsvedtak i samme sak. Vi konstaterer at en klagerett som foreslått vil styrke rettssikkerheten for de det gjelder, og være i tråd med Unionsborgerdirektivet og det synspunktet ESA har presentert ved flere anledninger. 

Etter utlendingsloven (utl) § 80 gjelder forvaltningsloven « […]når ikke annet følger av loven her», altså også reglene om klage mv. i forvaltningsloven (fvl) kapittel VI. I utgangspunktet virker det da enkelt og praktikabelt at avgjørelser ad oppholdskort mv. ifølge forslaget skal behandles som enkeltvedtak og kan påklages. Vilkåret/kriteriet «behandles som» enkeltvedtak kan synes å innebære at saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak skal gjelde for avgjørelser ad oppholdskort. På saksforberedelsesstadiet før en avgjørelse er tatt er det ingen avgjørelse å «behandle», og når avgjørelsen er tatt er det regler om underretning og så klage mv. som gjelder. Det er noe uklart om det at avgjørelser ad oppholdskort skal behandles som enkeltvedtak og kunne påklages betyr at forvaltningsloven kapitlene IV og V (om saksforberedelse, begrunnelse, underretning etc.) er ment å gjelde i tillegg til kapittel VI.  Departementet kan med fordel klargjøre dette i proposisjonen.

I forlengelsen av dette har vi under «Ad 3. Utkast til endringsforskrift» kommentarer til ordlyden i forslagene til endrede bestemmelser.

2.4 Administrative og økonomiske konsekvenser

Endringene vil i tilfelle medføre at UNE får noen flere klagesaker til behandling, siden tredjelandsborgere som søker fra utenriksstasjon vil bli gitt en klagemulighet, men vil ha begrenset betydning for UNEs saksbehandling (sett under ett). Som det fremgår av høringsnotatet punkt 2.3, ble det i perioden januar 2015 til mai 2017 fremmet 68 søknader om oppholdskort ved norsk utenriksstasjon.

Forslaget vil medføre noe arbeid i fagsystemene i UNE. Arbeidet vil bestå i å opprette regler, vilkår og tekstbidrag i OVAK. Dette arbeidet vil neppe være spesielt omfattende og UNE vil også samarbeide med UDI når det gjelder oppsettet av regler.

Vi antar at forslaget ikke vil få økonomiske og administrative konsekvenser når det gjelder uttak av statistikk for UNE.

De totale økonomiske og administrative konsekvensene for UNE vil også her være begrenset.

Ad 3. Utkast til endringsforskrift

Ad forslaget til ny § 6-21 om praktikanter viser vi til kommentarene ovenfor til punkt 1.4.1.

Videre har UNE kommentarer til ordlyden i (de likelydende) forslagene til nytt tredje ledd i utf §§ 19-23 og 19-24:

Ordlyden i gjeldende tredje ledd er «Avgjørelse om ikke å utstede oppholdskort kan ikke påklages», mens forslaget til ordlyd i nytt tredje ledd er «Avgjørelse om ikke å utstede oppholdskort behandles som enkeltvedtak og kan påklages».

Som tidligere nevnt følger det av utl § 80 at forvaltningsloven gjelder når ikke annet følger av «loven her» (utlendingsloven). De enkeltvedtakene som blir fattet i medhold av utlendingsloven vil altså være underlagt forvaltningslovens regler om klage (fvl kapittel VI) med mindre annet følger av utlendingsloven. Når departementet foreslår at avgjørelse om ikke å utstede oppholdskort «behandles som» enkeltvedtak og «kan påklages», men uten nærmere henvisning til saksbehandlingsregler, kan det fremstå som noe ufullstendig.  Hva «behandles som enkeltvedtak» innebærer i tillegg til at slike avgjørelser kan påklages er dessuten noe uklart. Det vil være klargjørende og mer pedagogisk om bestemmelsen samtidig viser til hvilke kapitler i forvaltningsloven som skal ha (tilsvarende) anvendelse for avgjørelser om ikke å utstede oppholdskort.
 

Med hilsen

Øyvind Havnevik
fung. avdelingsdirektør 


Trond Øystein Vetleseter
seniorrådgiver