UNE viser til departementets brev 13.10.2020 med vedlagt utkast til endringsforskrift og høringsnotat.

Departementet foreslår to midlertidige bestemmelser i utlendingsforskriften (§§ 11-4 a og 11-8 a) for å avhjelpe konsekvensene av utbruddet av covid-19 i saker om permanent oppholdstillatelse. Det foreslås at bestemmelsene gis varighet til 1. juni 2021 i tråd med varigheten til midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.

1. UNEs vurdering

I ny midlertidig forskrift § 11-8 a foreslår departementet å gjøre unntak fra regelen om at en permanent oppholdstillatelse i Norge bortfaller etter to års sammenhengende utenlandsopphold, dersom årsaken til at utlendingen har oppholdt seg lenger enn to år utenlands er utbruddet av covid-19. Departementet foreslår også å gjøre unntak for utlendinger som oppholder seg i utlandet og som har fått avslag på søknad om adgang til å oppholde seg i utlandet etter utlendingsforskriften § 11-8 tredje ledd bokstav a-c, men som ikke har fått returnert til Norge som følge av utbruddet av covid-19 innen to uker etter at Utlendingsdirektoratets (UDI) avslag på søknaden er meddelt utlendingen, jf. § 11-8 femte ledd. I likhet med departementet ser ikke UNE tungtveiende hensyn som taler mot å gjøre unntak i disse tilfellene. UNE ber imidlertid departementet vurdere om det i ikrafttredelsesrundskrivet eller forskriften bør inntas at utlendingen bør få informasjon om det nye unntaket i § 11-8 a i forhåndsvarsel om vedtak om bortfall.

Videre foreslår departementet i ny midlertidig forskrift § 11-4 a at det gjøres unntak fra enkelte krav for rett til permanent oppholdstillatelse, nærmere bestemt syvmånedersfristen for maksimalt utenlandsopphold og kravet om at utlendingen fortsatt må oppfylle vilkårene for sin midlertidige oppholdstillatelse, dersom utlendingen er blitt forhindret fra å returnere til Norge på grunn av utbruddet av covid-19. I likhet med departementet ser ikke UNE tungtveiende hensyn som taler mot å gjøre unntak i disse tilfellene. Det er også positivt at tilsvarende vil gjelde for faglærte med utvidet reiseadgang etter utlendingsforskriften § 11-2 annet ledd.

2. Vedrørende økonomiske og administrative konsekvenser

Det antas at forslagene kun vil få betydning for et begrenset antall saker, og de vil derfor ikke medføre vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for UNE.


Med hilsen

Sonja Engen Siewert
avdelingsdirektør

Saksbehandler: Anne Brandt-Hansen

Dette brevet er godkjent elektronisk i Utlendingsnemnda og har derfor ingen signatur.

Høringsbrev, høringsnotat og svar fra andre høringsinstanser kan leses på regjeringen sine sider.