Last updated: 10/10/2022 10/10/2022

Sammendrag: Permanent oppholdstillatelse

Klageren fikk unntak fra kravet om å forsørge seg selv etter reglene om permanent oppholdstillatelse. UNE kom frem til at klageren hadde deltatt i videregående opplæring for ungdom de siste 12 månedene.

Bakgrunn:

Klageren mente at han måtte få unntak fra kravet om selvforsørgelse i utlendingsloven § 62 første ledd bokstav f fordi han hadde vært elev i videregående skole de siste 12 månedene. UDI var ikke enig. UDI viste til at han i løpet av vårsemesteret hadde vært elev i en innføringsklasse for ungdom. UDI mente at dette ikke var videregående opplæring de siste 12 månedene etter utlendingsforskriften § 11-12 andre ledd bokstav a.
 

UNEs vurdering:

UNE var uenig i UDIs vurdering av innføringsklassen klageren hadde deltatt i. Det ble vist til innføringsklassen var for ungdom som manglet norskkunnskaper på et nivå som gjorde at de kunne delta i ordinær videregående. Klassen var derfor nødvendig for at klageren skulle kunne fortsette sin videregående utdanning. Det ble også vist til at man må ha fullført norsk grunnskole eller tilsvarende for å delta i klassen. I tillegg var innføringsklassen et tilbud fra den videregående skolen og beregnet på ungdom med ungdomsrett. UNE konkluderte derfor med at klageren hadde deltatt i videregående opplæring for ungdom de siste 12 månedene etter utlendingsforskriften § 11-12 andre ledd bokstav a.

Var dette sammendraget nyttig?