Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Andel av sakene i 2023

5 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2023
  :
  85
 • 2022
  :
  109
 • 2021
  :
  118
 • 2020
  :
  105
 • 2019
  :
  49

Behandlede saker siste fem år

 • 2023
  :
  500
 • 2022
  :
  954
 • 2021
  :
  620
 • 2020
  :
  414
 • 2019
  :
  387
Andel endrede vedtak 2023
12 %
Andel endrede vedtak 2022
16 %
Andel nemndmøter 2023
2 %
Andel nemndmøter 2022
1 %

Endra vedtak tyder at UNE har teke klagesaka eller førespurnaden om omgjering heilt eller delvis til følgje.

Nemndmøte i UNE kan gå føre seg med eller utan klagaren til stades.