Rapporten gir et godt grunnlag for å vurdere endringer i praksis og regelverk knyttet til barns rett til å bli hørt.
Published 09/12/2022   Family immigration Court cases Statements
Alderskravet for familieetablering er ikke i strid med EMK artikkel 8 eller 14. Det slår Høyesterett fast i dom av 6. desember 2022.
Published 18/11/2022   Statements Revocation Case processing
Beskrivelsene gir et bilde av dagens praksis etter utlendingslovens § 37 første ledd bokstav e, og hva som har endret seg i de sakene som gjelder opphør av flyktningstatus for straffedømte.
At tryggleikssituasjonen i heimlandet forbetrar seg, eller at personen ein blir forfølgd av døyr, er eksempel på endringar i asylgrunnlaget som kan føre til opphøyr av flyktningstatus.
Published 08/11/2022   Statements Court cases Family immigration
Ved søknad om oppholdstillatelse for familieetablering er det et krav at begge partene har fylt 24 år. Formålet med 24-årskravet er å bekjempe og motvirke tvangsekteskap. Men er det i strid med EMK artikkel 8 om retten til familieliv eller diskrimineringsforbudet i EMK artikkel 14?
Published 10/10/2022   Statements Grand Board Expulsion
To saker om utvisning på grunnlag av utelukkelse (eksklusjon) fikk ulikt utfall. I den ene saken mente stornemndas flertall at utvisning var i strid med tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97. I den andre saken mente flertallet at utvisning ikke var i strid med dette forbudet.
Published 06/10/2022   Statements Asylum/protection Return
Returvurderinger er temaet denne gangen.
Published 30/09/2022   Statements Asylum/protection Return
En ny praksisbeskrivelse tegner et bilde av innholdet i beskyttelsessaker fra Somalia og vurderingene UNE gjør.
Lova set ein lågare terskel for opphaldsløyve til barn enn til vaksne i saker som handler om helsemessige forhold. Eit nytt praksisnotat viser korleis det reflekterast i UNE sin praksis.
Fafo har vurdert dagens regelverk og gir en evaluering av utlendingsforvaltningens praksis.