RB-07 skildrar rutinane for saksbehandlinga når UNE skal vurdere om ein skal utsetje iverksetjinga i klagesaker og ved krav om omgjering av vedtak frå UNE. For stemning følgjer rutinane for vurdering av utsett iverksetjing av IR-11.