Andre nyhetssaker

I asylsaker kan det være tvil om søkerens identitet. Vi er usikre på hvem søkeren egentlig er. Spørsmålet er hvilket beviskrav som gjelder for vurderingen av søkerens identitet.
I løpet av første halvår i 2023 har Utlendingsnemnda (UNE) behandlet rundt 3110 saker, sammenlignet med 2820 saker på samme tid i fjor. Av de behandlede sakene ble omtrent 18% omgjort.
I ei undersøking frå Opinion svarer 52 prosent at dei har svært stor eller ganske stor tiltru til norske utlendingsstyresmakter. Det er 7 prosentpoeng mindre samanlikna med i fjor.
I spesielle tilfelle kan UNE i staden for å utvise, bestemme at personen må vente tre år lenger før hen kan få permanent opphaldsløyve.
Iran, kvinner og beskyttelse er temaet denne gangen.
07.06.2023   Retur Redegjørelser
Justis- og beredskapsdepartementet har laget en ny returstrategi for perioden 2023 - 2029.
Når en utlending søker beskyttelse (asyl) i Norge, må UDI og UNE vurdere om internflukt er aktuelt. Internflukt betyr at søkeren må reise tilbake til et annet område i hjemlandet enn der hen er fra, fordi hjemområdet regnes som utrygt.
Regjeringen har instruert UNE om å vente med å behandle saker om oppholdsrett for bestemte typer familiemedlemmer av EØS-borgere i Norge.
En ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) til UDI gir nærmere føringer for behandlingen av søknader om beskyttelse for kvinner og jenter fra Afghanistan.
12.05.2023   Barn Redegjørelser
Å fortelle barna om et avslag på en asylsøknad er noe mange foreldre synes er vanskelig. Nå har Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) lansert en ny samtaleveileder.