Når du har fått et vedtak fra UNE, er saken avgjort. Du må følge opp det som står i vedtaket, selv om du er uenig i det. Det å påbegynne et ulovlig opphold i Norge kan gi alvorlige konsekvenser.

Ulovlig opphold kan for eksempel gjøre at du blir utvist med innreiseforbud, ikke bare til Norge, men til de fleste land i Europa. Du kan også miste rettigheter du ellers ville hatt, for eksempel økonomisk støtte til å reise og etablere deg på nytt i hjemlandet. Hva du risikerer eller kan gå glipp av, avhenger av hvilken tillatelse du har søkt om og omstendighetene i saken din.

Hva er en omgjøringsanmodning?

Du kan i noen tilfeller be om at UNE ser på saken din på nytt. En slik omgjøringsanmodning må være skriftlig. Du kan bruke dette skjemaet, eller du kan sende oss et brev og forklare hva du mener er feil ved avgjørelsen. Du må oppgi adressen din i Norge. Vanligvis må du også komme med nye, viktige opplysninger eller ny dokumentasjon som kan gi et annet resultat.

Vi endrer sjelden vedtakene våre

Det er forskjellige regler i forskjellige sakstyper, og vi kan uansett ikke gi en annen type tillatelse enn det klagesaken handlet om. Hvis saken din for eksempel gjaldt beskyttelse, kan UNE ikke gi deg en tillatelse til familieinnvandring. Det blir i så fall en ny sak, som UDI først må vurdere. Når vi får inn omgjøringsanmodninger, vurderer vi vanligvis bare de nye opplysningene i saken. Ofte gir vi da bare et kortfattet svar tilbake.

Nye opplysninger i asylsaker

Hvis du har fått avslag på en søknad om beskyttelse, må det vanligvis være nye opplysninger i saken for at vi skal omgjøre avslaget. Har du nye opplysninger om deg selv eller om landet du kommer fra som gjør at du mener det er utrygt å returnere, vil vi normalt vurdere opplysningene. I noen tilfeller kan du også be om omgjøring hvis situasjonen din er vesentlig endret. Det kan for eksempel være at du har fått barn eller har blitt livstruende syk, og at dette har betydning for saken. Nye regler eller instrukser kan i spesielle situasjoner også føre til at UNE ser på saken på nytt hvis du ber om det.

Du kan bruke skjemaet for tilleggsopplysninger hvis du har nye opplysninger i saken din.

Hva hvis jeg er utvist og det er nye forhold i saken?

Du kan da søke om å få opphevet innreiseforbudet. Dette må du gjøre fra en norsk utenriksstasjon, ikke fra Norge. UNE kan oppheve innreiseforbudet i spesielle situasjoner. Du kan også søke om å få adgang til Norge for kortvarig besøk, men dette vil du normalt først kunne få etter to år.

Saker om oppholdstillatelse og statsborgerskap

Utgangspunktet er at du må søke UDI om en tillatelse på nytt hvis du har fått avslag av UNE.

Kan jeg oppholde meg i Norge mens UNE behandler omgjøringsanmodningen min?

Nei, bare det å sende inn en omgjøringsanmodning gir deg ikke rett til å bli i Norge. Men du kan søke om å få bli mens UNE behandler saken din. Det kalles å søke om utsatt iverksetting. Inntil du får svar på søknad om utsatt iverksetting gjelder den utreisefristen du har fått. Du får skriftlig beskjed fra oss om vi gir utsatt iverksetting eller ikke.

  • Får du ja, kan du bli i Norge til UNE har svart på omgjøringsanmodningen din.
  • Får du nei, og du tidligere har fått en utreisefrist, må du reise ut innen utreisefristen du har fått.
  • Hvis du ikke reiser, kan du bli pågrepet og uttransportert av politiet. Du kan også bli utvist og få innreiseforbud til de fleste land i Europa.

Når får jeg svar?

Du vil først få en rask bekreftelse på at UNE har mottatt omgjøringsanmodningen din. Tiden det tar å vurdere den vil variere. Du kan lese mer om ventetider her.

Kan jeg gå videre til noen andre enn UNE?

Sivilombudet er en instans du kan klage til hvis du mener UNE har gjort noe feil. Sivilombudet kan ikke endre vedtaket ditt, men kan si sin mening om saken.

Det går også an å saksøke UNE. Det bør du ikke gjøre uten at en advokat eller juridisk rådgiver anbefaler det. Å saksøke UNE betyr at man går til rettssak for å få UNEs vedtak dømt ugyldig i en domstol. Hvis du taper en slik sak, kan du bli pålagt å betale UNEs kostnader ved saken. Så du og advokaten din bør i så fall mene at du har gode sjanser for å vinne. 

Det er ingen automatikk i at du får vente i Norge til en rettsak er gjennomført. Noen ganger får du det, andre ganger ikke. Enten UNE eller domstolen må bestemme at du får vente her til saken er avgjort. Hvis ikke, da har du plikt til å reise hjem og vente i hjemlandet.