Informasjonen på denne siden skal til enhver tid være oppdatert. Alle føringer fra UNE til Politiets Utlendingsenhet (PU) knyttet til effektuering av negative vedtak fremgår derfor uttømmende av denne siden.

Det kalles "suspensjon av utreiseplikt" når plikten til å returnere oppheves midlertidig for en definert og avgrenset gruppe. Dette kan gjøres for eksempel hvis hendelser i klagernes opprinnelsesland tilsier innhenting av ny informasjon eller tilbakeholdenhet for å se an en utvikling. Suspensjon av utreiseplikt gjelder da uavhengig av om man har eller ikke har sendt inn en omgjøringsanmodning etter tidligere avslag, det vil si at den favner bredere enn spørsmål om å gi utsatt iverksetting i forbindelse med behandling av innsendte omgjøringsanmodninger. 

Det kalles "berostillelse" når UNE i en periode ikke fatter vedtak i en definert og avgrenset type saker. Dette kan også være i påvente av ny eller oppdatert informasjon, eller det kan være fordi regjeringen har instruert om det, fordi den vurderer regelendringer som eventuelt kan få betydning i sakene.

Den som ikke har plikt til å returnere, vil heller ikke bli returnert med tvang. Men motsatt vei er det ikke alltid en sammenheng, for det hender det er utilrådelig å gjennomføre tvangsreturer selv om plikten til å returnere ikke er suspendert.

Gaza:

Utreiseplikten for personer med endelig vedtak som innebærer en retur til Gaza er midlertidig suspendert. Inntil videre varer den midlertidige suspensjonen frem til 18.9.2024. 

Beslutningen gjelder både tidligere asylsøkere og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket. Redegjørelsen kan leses her.

EØS:

Regjeringen har med virkning fra 15.5.2023 instruert UDI, POD og UNE om å vente med å behandle saker hvor bestemte typer familiemedlemmer av EØS-borgere i Norge har søkt om enten:

  • Oppholdskort
  • Varig oppholdsbevis eller varig oppholdskort
  • Å bevare retten til opphold i Norge

Les redegjørelsen vår her. Instruksen finner du på regjeringen.no.

Familiemedlemmene dette gjelder er de som er nevnt i utlendingsforskriften § 19-7. Vi kan fremdeles behandle saker hvor vilkårene etter dagens regelverk klart er oppfylt, eller hvor det er klart at det foreligger misbruk av EØS-reglene. Instruksen gjelder både saker vi allerede har til behandling og fremtidige saker.

Ukraina:

UNE besluttet 24.02.2022 å midlertidig suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Ukraina. Beslutningen gjelder både tidligere asylsøkere og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket. Redegjørelsen kan leses her. Suspensjonen og berostillelsen av saker varer inntil videre. UNE vil følge nøye med på situasjonen og innhente mest mulig oppdatert og pålitelig landinformasjon.

Oppholdstillatelse for ansatte ved ambassade/konsulære tjenester:

Justis- og beredskapsdepartementet instruerte 15.10.2020 UDI og UNE om å vente med å behandle saker som gjelder lokalt ansatte ved ambassader som søker om oppholdstillatelse som faglært. Les instruksen på regjeringen.no.

Berostillelsen av saker kom etter et vedtak i UNEs Stornemnd. Som følge av vedtaket vil Justis- og beredskapsdepartementet vurdere om utlendingsforskriften § 1-4 bør endres/klargjøres.

Libya (returstopp til øvrige deler av Libya ikke Tripoli)

Det er kun returstopp til øvrige deler av Libya, ikke Tripoli. Suspensjonen av utreiseplikten for personer fra Tripoli, Libya ble opphevet 15.09.2015, les redegjørelsen her. Dette innebærer at alle personer som tidligere har fått, eller som fra nå av får endelig vedtak om retur til Tripoli, plikter å forlate Norge. Politiet kan gjenoppta iverksetting av tvangsreturer til dette området.

Syria:

UNE besluttet 28.04.2011 å suspendere utreiseplikten for borgere av Syria.

UNE har siden ment at det ikke er grunnlag for å oppheve suspensjonen av utreiseplikten. Det betyr at borgere av Syria med endelig avslag og uten ny sak til behandling fortsatt ikke er pliktige til å returnere til Syria. Beslutningen gjelder både personer som har søkt beskyttelse, og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket.